8, ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం

కళలు 64, cinima 24 crafts - 1

జపాన్ - మట్టి బంతులు - కళ ; డోరడామో - ఇది ప్రాచీన జపనీస్ కళ ; ;

=====================  ;

japaan - maTTi bamtulu - kaLa ; DOraDAmO - idi praaceena japanees kaLa ; 

సేకరణ - collections 2023  ;  కళలు 64, cinima 24 crafts ; 

link ; Japan - Mud Balls ART