24, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

ద్వాదశి - 12 [12 Telugu proverbs]

1] చెప్పులు తేరా మగడా, 
నిప్పులపై నడుస్తాను, అన్నదట ; 
[or] / చెప్పులు తెచ్చావు, 
మరి నిప్పులేవిరా* మగడా - అన్నదట ;
[ నిప్పులపై *నడవడానికి
2] లోకో భిన్న రుచిః ;
3] కోడలికి బుద్ధి చెప్పి, అత్త తెడ్డు నాకినట్లు  ;
4] అడ్డ జామీనులకు పోతే -
         తెడ్డు దెబ్బలు తప్పవు ; 
5] కోల ఆడితేనే  ..... ,
       కోతి ఆడుతుందన్నట్లు ;  
       [ = *కర్ర/ కఱ్ఱ ] ; 
6] తలగడ మంత్రం చదవొద్దు ;
        ఒద్దిక కలిగి మసలాలి ;
7] రోలు తీసుకురా, రోకలి తీసుకురా,
         రోటి దగ్గరికి నన్ను తీసుకు పోరా  ;
8] తల ఊపినందుకు, 
     తంబురా బుర్ర ఇచ్చి పొమ్మన్నట్లు ;
9] కాకరబీ కాకు జాతారే అంటే ;
దూబగుంటకు దూదేకను జాతారే - 
బదులు చెప్పాడట - దూదేకుల సాయిబు ;
10] పిల్లి గుడ్డిదైతే ఎలుక ఎకసెక్కాలు ఆడుతుంది  ;
11] దారం లేని సూదిని దయ్యం ఎత్తుకుపోతాది . 
12] కట్టె లేదు, కంప లేదు ; కాచి పోయను నీళ్ళు లేవు ; 
......... పదవోయి అల్లుడా చెరువు గట్టుకు ;
==============, ;
;
1] ceppulu tErata magaDA, 
nippulapai naDustAnu - annadaTa ; 
[ or ] ceppulu teccaawu, 
mari nippulEwiraa, magaDA - annadaTa ;[*naDawaDAniki ] 
2] lOkO Binna ruci@h ;
3] kODaliki buddhi ceppi, 
atta teDDu naakinaTlu  ; 
4] aDDa jaameenulaku pOtE -
teDDu debbalu tappawu ;
5] kOla* ADitEnE  ..... ,
kOti ADutundannaTlu ;
[ = *karra/ ka~r~ra ] ;
6] talagaDa mamtram cadawoddu ;
oddika kaligi masalaali ; 
7] rOlu teesukuraa, 
rOkali teesukuraa,
rOTi daggariki 
nannu teesuku pOraa ; 
8] tala uupinamduku, 
tamburaa burra icci pommannaTlu ;
9] kaakarabee kaaku jaataarE amTE ;
duubagumTaku duudEkanu jaataarE - 
badulu ceppaaDaTa - duudEkula saayibu ; 
10] pilli guDDidaitE -
eluka ekasekkaalu ADutumdi.
11] daaram lEni suudini -
dayyam ettukupOtaadi ; 
12] kaTTe lEdu kampa  lEdu , 
kaaci pOyanu neeLLu lEwu , 
padawOyi alluDaa ceruwu gaTTuku ;
;
&
ముందు పోస్టు ;- ద్వాదశి - 11 [12 Telugu proverbs] ;
9]  గబ్బిలం గగనాన్ని పడకుండా 
పట్టుకుని ఉన్నాను - అన్నదట ;
10] గొరిగించి గోపి నామం పెట్టినట్లు ;

ద్వాదశి - 11 [12 Telugu proverbs]

1] అంగరక్షలెన్ని ఉన్నా శ్రీరామ రక్ష ఉండాలి  ;
2]  చిన్ని నా బొజ్జకు  శ్రీరామ రక్ష ;
3] అండదండలు ఉంటే, కొండలు దాటవచ్చు ; 
4] ఎక్కడా పనికి - ఒళ్ళు వంగని వాడికి, 
             రంగమెళ్తే వంగుతుంది ;
5] పిఠాపురం వెళ్ళి, పిడత నీళ్ళు తెచ్చాడట  ;
6] గంగిరెద్దును బండికి కడితే వాడ వాడ, 
గంగిరావును కడితే ఇల్లిల్లూ - ఆగేను ; 
7] గడియ తీరిక/ పురసత్తు లేదు ; [ or ] -
దమ్మిడీ/ గవ్వ ఆదాయము లేదు ; 
8] గానుగలో చెయ్యి పెట్టి,
పెరుమాళ్ళూ, నీ దయ - అన్నాడట ;
9]  గబ్బిలం గగనాన్ని పడకుండా 
పట్టుకుని ఉన్నాను - అన్నదట ;
10] గొరిగించి గోపి నామం పెట్టినట్లు ;
11] నాలుక పైన బూరెలు వండి ఇస్తాడట ;
12] వచ్చిన కాడికే వాసు దేవ ; 
;
===================, ;
;
1] amgarakshalenni unnaa -
        Sreeraama raksha umDAli ;
2] cinni naa bojjaku  Sreeraama raksha ;
3] amDadamDalu umTE, komDalu dATawaccu ; 
4] ekkaDA paniki - oLLu wamgani wADiki, 
ramgameLtE wamgutumdi ;
5] piThaapuram weLLi, piData neeLLu teccaaDaTa ;
6] gamgireddunu bamDiki kaDitE wADa wADa, 
gmgiraawunu kaDitE illilluu - aagEnu ; 
7] gaDiya teerika/ purasattu lEdu ; [ or ] ;-
dammiDee/ gawwa aadaayamu lEdu ; 
8] gaanugalO ceyyi peTTi, 
perumALLU, nee daya - annADaTa ;
9] gabbilam gaganaanni paDakumDA 
paTTukuni unnAnu - annadaTa. 
10] gorigimci gOpi naamam peTTinaTlu ;  
11] naaluka paina buurelu wamDi istaaDaTa ;
12] waccina kADikE wAsu dEwa ; 
;
♣ ఽ  © ♫  ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦ - ▼ ► ఌౡ © ఽ ఽ ♣♣ ;
ముందు పోస్టు ;- ద్వాదశి - 10 [12 Telugu proverbs] ;- 
9] అరవై ఏళ్ళు నిండని వానిని ఆలోచన అడగకు, 
ఇరవై ఏళ్ళు నిండని  వానికి పెత్తనం ఇవ్వకు  ;
10] ఆఁ అంటే అపరాధం ; కోఁ అంటే బూతు మాటే  ;

ద్వాదశి - 10 [12 Telugu proverbs]

1] అరిశెల పాకం - అత్త పాకం తెలుసుకు మసలాలి ;
2] పెళ్ళికి చేసిన పప్పు, పేరంటాళ్ళు -
 చవిచూడడానికే సరిపోయింది ; 
3] పెదవికి మించిన పన్ను ; 
ప్రమిదకు మించిన వత్తి -
4] పిండిబొమ్మను చేసి ; పీట మీద కూర్చుంబెడితే - 
ఆడబిడ్డతనాన ఎగిరెగిరి పడిందట ;
5] నిత్య కళ్యాణం, పచ్చ తోరణం ;
6] నాదం ఉంటే గంట, వాదం ఉంటే తంటా ; 
7] అల్లుడు అని పేరు పెట్టి ; 
పుల్ల విరిచివేస్తే ఎగిరెగిరి పడుతుంది ;
8] అమ్మకు నోటి వాడి, అయ్యకు చెయ్యి వాడి ; 
9] అరవై ఏళ్ళు నిండని వానిని ఆలోచన అడగకు, 

ఇరవై ఏళ్ళు నిండని  వానికి పెత్తనం ఇవ్వకు  ;
10] ఆఁ అంటే అపరాధం ; కోఁ అంటే బూతు మాటే  ;
11] కాశీకి వెళ్ళి కొబ్బరికాయకి లోభించాడట ;
12] కాళిదాసు కవిత్వం కొంత ఐతే, నా పైత్యం ముంతంత ;
========================, ;
1] arisela paakam - atta paakam 
telusuku masalaali ;
2] peLLiki cEsina pappu, pEramTALLu 

cawicuuDaDAnikE sari pOyimdi ;
3] pedawiki mimcina pannu ; 
pramidaku mimcina watti ;
4] pimDibommanu cEsi, pITa mIda kuurcumDa beDitE 
- ADabiDDatanAna egiregiri paDimdaTa ;
5] nitya kaLyANam, pacca tOraNam ; 

6] naadam umTE gamTa, waadam umTE tamTA ;
7] alluDu ani pEru peTTi ; pulla wiriciwEstE egiregiri paDutumdi ;

8] ammaku nOTi wADi, ayyaku ceyyi wADi ;
9] arawai ELLu nimDani waanini AlOcana aDagaku, 
irawai ELLu nimDini  waaniki pettanam iwwaku ;

10] ఆఁ amTE aparaadham ; కోఁ amTE buutu maaTE ;
11] kASIki weLLi kobbarikaayaki lOBimcADaTa ; 
12] kALidaasu kawitwam komta aitE, 

naa paityam amdulO mumtamta ;
;
ముందు పోస్టు ;- 2, మార్చి 2019, శనివారం ; 
ద్వాదశి - 9 [12 Telugu proverbs] ;
1] పుట్టిన ఇన్నాళ్ళకు పురుషుడు యజ్ఞము చేసెను ; ;

ద్వాదశి - 9 [12 Telugu proverbs] ;

1] పుట్టిన ఇన్నాళ్ళకు పురుషుడు యజ్ఞము చేసెను ;
2] కన్నవస్థా పడి, కంచిలో చెయ్యి కడిగి, 
ఎట్లాగైతేనేమి - పట్నం చేరుకున్నాను ;
3] మూడుంటే ముచ్చట్లు ; చిరాకుంటే చీవాట్లు ;
- politicians సామెత ;  
4] పుట్టని వానికి అన్న ; పుట్టే వానికి తమ్ముడు ; 
5] నా దుక్కి ఒక్కటి, మా రెడ్డి గారివి కలిసి - నూటొక్క ఎద్దులు - అన్నట్లు ;                        [ ఇతనిది ఒక్కటే - అని భావం];
6] నంబి సాంబయ్య, జంగం రంగయ్య ఉండరు ; [ or ]
-            నంబి లింగయ్య, జంగం రంగయ్య ఉండరు.
7] నా దుక్కి ఒక్కటి, మా రెడ్డి గారివి కలిసి - 
నూటొక్క ఎద్దులు - అన్నట్లు ;  
[ = ఇతనిది ఒక్కటే - అని భావం] ;
8]  కాశీకి వెళ్ళినా కావడి బరువు తప్పలేదు ;    
9] కూడలి కాపురం కుతకుతలు ; 
వేరడి కాపురం వెతవెతలు ;
10] నోరు పెట్టుకుని గెలవవే ఊర గంగానమ్మ! ;
11] తిండికి ముందు - దండుకు వెనుక ; 
12] మరిచిపోయి ..... ,
"మజ్జిగలో చల్ల పోసాను" అన్నదట ; 
==================, ;
;
1]  puTTina innALLaku purushuDu yajnamu cEsenu  ;; 
2] kannawasthaa paDi, kamcilO ceyyi kaDigi, 
eTlaagaitEnEmi - paTnam cErukunnaanu  
3] mUDumTE muccaTlu ; ciraakumTE cIwATlu ;; 
4] puTTani wAniki anna ; puTTE wAniki tammuDu ; 
5] naadukki okkaTi, maa reDDi gaariwi kalisi - 
nuuTokka eddulu - annaTlu - [itanidi okkaTE - ani bhaawam ; 
6] nambi saambayya, jamgam ramgayya umDaru ; / [or] -
nambi limgayya, jamgam ramgayya umDaru ;
7] naadukki okkaTi, maa reDDi gaariwi kalisi - 
nuuTokka eddulu - annaTlu ;
 [= itanidi okkaTE - ani bhaawam ] ; 
8] kASIki weLLinA kAwaDi baruwu tappalEdu ;
9] kUDali kApuram kutakutalu ; wEraDi kApuram wetawetalu ; 
10] nOru peTTukuni gelawawE Ura gamgaanamma! ;
11] timDiki mumdu ; damDuku wenuka ; 
12] maricipOyi, majjigalO calla pOsAnu annadaTa ;
;
ముందు పోస్టు ;- 2, మార్చి 2019, శనివారం ;
 ద్వాదశి - 8 [12 Telugu proverbs] ;-

1. `ఏమండీ కరణం గారూ, పాతరలో పడ్డారే` అంటే `కాదు, సర్వే చేస్తున్నాను` అన్నాడట ;

2, మార్చి 2019, శనివారం

ద్వాదశి - 8 [12 Telugu proverbs]

1. `ఏమండీ కరణం గారూ, పాతరలో పడ్డారే` అంటే `కాదు, సర్వే చేస్తున్నాను` అన్నాడట ;
2. వచ్చిన నాడు వరాల చుట్టం , 
మర్నాడు మాడా చుట్టం , మూడవనాడు మురికి చుట్టం ;
3. *ఇవతల చేర, అవతల సార, నడుమన రామన్న రాజ్యం ; [ = శ్రీరామరాజ్యం ] ; 
4. అచ్చం తిరుమణిధారి ఐతే పుల్లను పట్టడంలోనే తెలుస్తుంది - వాడి వాటం ;
5. ఉడుముకు రెండు నాలుకలు ; 
6. నరం లేని నాలిక వాడిది ;
7. సూక్ష్మంలో మోక్షం ;
8. అందరికీ నేను లోకువ నాకు నంబి రామాయి లోకువ ;
9. మొగుడు కొట్టినందుకు కాదు, తోడికోడలు నవ్వినందుకు వచ్చింది రోషం ;
10. మొగుడు మొట్టినా ముద్దే - కానీ అత్తమ్మ అడిగినందుకు అవమానం.
11. చాదస్తపు మొగుడు చెబితే వినడు, గిల్లితే ఏడుస్తాడు 
12. గుఱ్ఱం పారిపోతూ పోతూ .....
గూటం కూడా గుంజుకు పోయింది ; 
ఉంగరం చెడిపి బొంగరం ; బొంగరం చెడిపి ఉంగరం
కట్టిన ఇంటికి - వంకలు చెప్పే వాళ్ళు, వేయి లక్ష మంది  ;
================================, ;
;
1. EmamDI karaNamagArU, paataralO paDDaarE amTE - kaadu sarwE cEstunaanu annADaTa 
2. waccina nADu waraala cuTTam, marnaaDu mADA cuTTam ; mUDawanADu muriki cuTTam ;
3. *iwatala cEra [raajya] awatala saara [raajyam] madhyana Sreeraamaraajyam ; 
4. accam tirumaNidhaari aitE pullanu paTTaDamlOnE telustumdi - wADi wATam ;
5. uDumuku remDu naalukalu ; 
6. naram lEni naalika wADidi ;
7. suukshmamlO mOksham ; 
8. amdarikee nEnu lOkuwa naaku nambi raamaayi lOkuwa ;
9. moguDu koTTinamduku kaadu, tODikODalu nawwinamduku waccimdi rOsham ;
10. moguDu moTTinaa muddE - kaanee attamma aDiginamduku awamaanam.
11. caadastapu moguDu cebitE winaDu, gillitE EDustADu ; 
9. moguDu koTTinamduku kaadu, tODikODalu nawwinamduku waccimdi rOsham ;
10. moguDu moTTinaa muddE - kaanee attamma aDiginamduku awamaanam.
12. gu~r~ram paaripOtU pOtU, 
gUTam kUDA gumjuku pOyimdi 
;
&
 *iwatala cEra raajya- saara raajyam - madhyana Sreeraamaraajyam ; 
;
ద్వాదశి - 8 [ = 12 సామెతల గుత్తి , flowers of Telugu praverbs ]
చేర, అవతల సార, నడుమన మన రామన్న రాజ్యం ; 
;
colors KSM - 6 


29, జనవరి 2019, మంగళవారం

ద్వాదశి - 7 [ = 12 సామెతల గుత్తి ]

1. అల్లుడి బొట్టు అల్లుడిదే, మామగారి బొట్టు మామగారిదే :)
2. మాటకు మాట బంగారం,  పేటకు కోట బంగారం ;; [or] -
 / మాటకు మాట శృంగారం, పేటకు కోట శృంగారం ;
3. ఊరికొక కోడి ఇస్తే, ఇంటికి ఒక్క ఈక మాత్రమే దొరికేది - 
- తెలంగాణా సామెత ;
4. సముద్రానికి లవణదర్శనమైనట్లు ; 
5. రమ్మన్నారు తిమ్మన్న బంతికి [ = విందు భోజనం ] ;
6. గంగా స్నానానికి కొండుంభట్ల ఆజ్ఞా!? [ అక్కర లేదు - అని భావం] ;
7. అప్పలాచార్యులు ఏమి చేస్తున్నారయ్యా - అంటే చేసిన తప్పులు సరి దిద్దుకుంటూన్నారట.
8. ఆడ లేక మద్దెల ఓడు అన్నాడట ; &  [or] 
ఆడ లేక అంగణం వంకర - అన్నట్లు ; 
नाच न जाने आँगन टेढ़ा - मुहावरा  ;
9. సాకులు చెప్పేవాడికి కాసు, ఇల్లు కప్పిన వాడికి దుగ్గాణీ ;
  = [ కష్టపడిన వానికి తక్కువ ఇచ్చుట =
 శ్రమ విలువను గుర్తించని తత్వం ]
10. వస* పిట్టలా ఒకటే వాగుడు, ఆపకుండా మాట్లాడుట ;
11. పిట్ట కొంచెం, కూత ఘనం ;
12. పిట్టల దొర వచ్చాడు [= అతిశయోక్తులు మాట్లాడే వ్యక్తి ] ;
;
వస* ;- వజా - వచ/  वचा ; sweet flag ;;
sanskrit ; హైమవతి 
============== , ;
wasa* ;- wajaa - waca/  वचा ; 
sweet flag ;;
sanskrit ; haimawati ;
============================ , ;
;
1.  alluDi boTTu alluDidE, 
mAmagaari boTTumaama gaaridE ; :) ,
2. maaTaku maaTa bamgaaram, pETaku kOTa bamgAram / 
 maaTaku maaTa SRmgaaram, pETaku kOTa SRmgAram ;
3. uurikoka kODi istE, imTiki okka eeka maatramE dorikEdi ;
4. samudraaniki lawaNadarSanamainaTlu ; 
5. rammannaaru timmanna bamtiki 
[ = wimdu BOjanam];
6. gamgaa snaanaaniki komDumbhaTla aajnaa!? 
[ akkara lEdu - ani bhaawam] ;
7. appalaacaaryulu Emi cEstunnaarayyaa - amTE cEsina tappulu sari diddukumTUnnaaraTa.
8. ADa lEka maddela ODu annADaTa ; 
ADa lEka amgaNam wamkara - annaTlu ; 
नाच न जाने आँगन टेढ़ा - मुहावरा  ;
9. saakulu ceppEwADiki kaasu, illu kappina wADiki 
duggANI [ kashTapaDina waaniki takkuwa iccuTa = Srama 
wiluwanu gurtimcani paddhati ] ;
10. wasa piTTalaa okaTE waaguDu, aapakumDA maaTlaaDuTa ;
11.  piTTa komcem, kuuta ghanam ;
12. piTTala dora waccADu [= atiSayOktulu mATlaaDE wyakti ] ;
;
colors KSM - 5 

मुहावरे और लोकोक्तियाँ (muhAvarE aur lOkOktiyAn) ; Link ;

4, జనవరి 2019, శుక్రవారం

ద్వాదశి - 6 [ = 12 సామెతల గుత్తి ]

1. కాగల కార్యం గంధర్వులే తీరుస్తారు ;
2. వింటే భారతం వినాలి, తింటే గారెలే తినాలి ;
3. కర్ణుడు లేని భారతం, శొంఠి లేని కషాయం ;
4. అదిగో ద్వారక, ఆలమంద లవిగో ; 
5. ఆవులను మళ్ళించిన వాడే అర్జునుడు ; 
6. వచ్చిన వాడు ఫల్గుణుడు - అవశ్యము గెలుతు మనంగ రాదు ; 
7. అర్జున ఫల్గుణ కిరీటి - మంత్రం *
8. భీష్మ ప్రతిజ్ఞ ;
9.  ద్రౌపదీ వస్త్రాలు
[= అనేక దుస్తులు ]
10. ఈ వ్యవహారం అంతా పద్మవ్యూహంలాగా ఉన్నది, అర్ధం కాదు ;
11. ఉత్తర కుమారుని ప్రజ్ఞలు/ 
ఉత్తరుని ప్రగల్భాలు ;
12. యక్ష ప్రశ్నలు వేస్తూ విసిగించకు ; 
;
*********************************************, ,

+ *2 రధ కారస్య [ సంస్కృత 2* జాతీయ] ;
&
*పిడుగు మంత్రం - అర్జునుని పది పేర్లు వల్లిస్తారు ;-
1. అర్జున ; 2.ఫల్గుణ ; 3. పార్ధ ; 5. కిరీటి ; 
6. సవ్యసాచి ; 7. శేతవాహన ; 8. బీభత్స ;
9. విజయ ; 10. ధనుంజయ ;
&
శ్లోకం ;-
ఆనుకూల్యేన కార్యాణా మస్తరం సంధీయతే |
భారస్య హి రధకారస్య న వ్యవస్యల్లి పజ్జితాః||
;
తాత్పర్య ;- దేశ, కాలములు కలిసివస్తే 
యుద్ధాది కార్యాలు విజయవంతం ఔతాయి ;
వివేకవంతులు - అనాలోచితంగా పోరుకు సిద్ధపడరు - 
రధములను తయారు చేసే వానిపైన భారం ఉంచి, యుద్ధానికి దిగరు. 
==================,
;
1. kaagala kaaryam gandharwulE teerustaaru ;
2. wimTE BAratam winaali, tinTE gaarelE tinaali ;
3. karNuDu lEni BAratam, SomThi lEni kashAyam ; 
4. adigO dwaaraka, aalamamda lawigO ; 
5. aawulanu maLLimcina wADE arjunuDu ; 
6. waccina wADu phalguNuDu - awaSyamu gelutu manamga raadu ;
8. BIshma pratijna cEsADu ;
8.
9. draupadee wastraalu
[= anEka dustulu ]
10. ee wyawahaaram amtaa padmawyuuhamlaagaa unnadi, 
ardham kaadu ; 
11. uttara kumaaruni prajnalu/ 
uttaruni pragalbhaalu ;
;

pamca paamDawulu emdaru? amTE -
aa maatram naaku telusu, mamcam kOLLalaagaa mugguru - ani
remDu wELLu cuupi, palakapai okka geeta raasaaDu [= moddu, SumTha]
&
*radha kaarasya [ samskRta* jaateeya] ;

1. arjuna ; 2.phalguNa ; 3. paardha ; 5. kireeTi ; 
6. sawyasaaci ; 7. SEtawaahana ; 8. beebhatsa ;
9. wijaya ; 10. dhanumjaya ;
;
*********************************************, 
& SlOkam ;-
aanukuulyEna kaaryANA mastaram samdhIyatE |
BArasya hi radhakArasya na wyawasyalli pajjitA@h||
;
taatparya ;- dESa, kaalamulu kalisiwastE
 
yuddhaadi kaaryaalu wijayawamtam autaayi ;
wiwEkawamtulu - anaalOcitamgaa  pOruku siddhapaDaru,
radhamulanu tayaaru cEsE waanipaina bhaaram umci, 
yuddhaaniki digaru. 

ద్వాదశి - 5 [ = 12 సామెతల గుత్తి ]

1. కాయలో పత్తి[=దూది], కాయలో ఉండగానే -
- సోమన్నకు మూడు మూరలు, నాకు ఆరు మూరలు అన్నట్లు ;
2. చేలో ప్రత్తి చేలో ఉండగానే, పోలికి మూడు పోగులు,
నాకు మూడు పోగులూ అన్నట్లు ;- రైతు సామెత ;
3. కొయ్యరా కొయ్యరా పోలిగా - అంటే - 
టంగుటూరి మిరియాలు - తాటికాయలంత - అన్నట్లు ;
4. చెవిటి చెన్నప్పా అంటే = సెనగల మల్లప్పా అన్నట్లు ;
5. పని మంతుడు పందిరి వేస్తే -
కుక్క తోక తగిలి కూలి పోయిందట 
6. చెల్లని కాసు, ఒల్లని మొగుడు ఒకటే ;
7. ఊగే పంటి కింద - - రాయి పడినట్లు ;
8.  గురువుకే పంగనామాలు పెట్టేవాడు / చెవిలో పువ్వు పెట్టేవాడు ; 
9. *1తా దూర కంత లేదు, మెడకో*2 డోలు - నానుడి ; / 
*1తాను దూర కంత లేదు గానీ,*2 మెడకు ఒక డోలు ; 
10. గడ్డి కుప్పలో - సూది మాదిరి ; - సామెత ;
11. దబ్బనంలో దారం లాగా ;
12. సూది మొన అంత చోటిస్తే, ఇల్లంతా ఆక్రమించె  ;
;
=================================,
;
2. cElO pratti cElO umDagAnE, 
pOliki mUDu pOgulu, naaku mUDu pOguluu annaTlu ;
3. koyyaraa koyyaraa pOligA amTE,
TamguTUri miriyAlu tATi kaayalamta - annaaDaTa ;
4. cewiTi cennappA amTE = senagala mallappA annaTlu ;
 5. panimamtuDu pamdiri wEstE kukka tOka tagili kuulipOyimdaTa ;;
6. cellani kaasu, ollani moguDu okaTE ;
7. uugE pamTi kimda raayi paDDaTTu ;
8. guruwukE pamganaamaalu peTTEwADu ;
cewilO puwwu peTTEwADu ;
9. taa duura kamta lEdu, meDakO DOlu - naanuDi ; / 
taanu duura kamta lEdu gaanee, meDaku oka DOlu ; 
10. gaDDi kuppalO sUdi mAdiri ;
11. dabbanamlO daaram laagaa ;
12. suudi mona amta cOTistE, illamtaa aakramimce  ;
;
- dwaadaSi - 5 [ = 12 saametala gutti ] ;   + 
caption ;- colors KSM - 4+ ; paintings blog ;;

 caption ;- colors KSM - 4 

ద్వాదశి - 4 [ = 12 సామెతల గుత్తి ]

1. కనుమకు కాకర, భోగికి పొట్ల ;
2. సూరీడొచ్చాడు ఏడో రోజు*, 
చిక్కుడాకులు తేరా అభ్యంగన స్నానాలకి ;;
3. కనుమ మీద మొయిలు, కళ్ళెదుట సిరి వాన ;
4. కనుమ రోజున మినుము కొరకాలి ;
5. కాకి నైనా, ఇల్లు కదలనీయొద్దు ;
6. కన్నె నిచ్చిన వారిని కడదాకా మరవొద్దు ;
7. నందనమ్మలు బాగా పూస్తే నారాయణుని చూచినట్లే ;
8.  కుడుము చేతికొస్తే పండుగే ;
9. ఇస్తే హిరణ్య1* దానం, ఇవ్వకుంటే కన్యాదానం ;;
10. నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం ; 
11. మూడు నూర్లు పోయె, మూతి మీసాలు పోయె, 
నంబి సోమయాజులు నామధేయం -- తప్పకపోయె ; - సామెత ;
12. ఆరాటపు పెళ్ళికొడుకు పేరంటాలు వెంట పడ్డాడట ;  
;
- సంక్రాంతి proverbs, పండగ సామెతలు ;
=======================, ; 
1. kanumaku kaakara, BOgiki poTla ; 
2. suureeDoccADu EDO rOju*, 
cikkuDaakulu tEraa abhymgana snaanaalaki ;;
3. kanuma meeda moyilu, kaLLeduTa siri waana ;
4. kanuma rOjuna minumu korakaali ;
5. kaaki nainaa, illu kadalaneeyoddu ;
6. kanne niccina waarini kaDadaakaa marawoddu ;
7. nandanammali baagaa pUstE naarAyaNuni cUsinaTlE ;
8. kuDumu cEtikostE pamDugE ; 
9. istE hiraNya*2 daanam, iwwakumTE kanyaadaanam ;
muuDu nuurlu pOye, muuti meesaalu pOye, nambi 
sOmayaajulu naamadhEyam tappakapOye ; saameta ;
AraaTapu peLLikoDuku pEramTAlu wemTa paDDADaTa ; 
;
= *రధ సప్తమికి ; 1 ;; *2 gold] ;
colors KSM - 3 ; paintings blog 

;

2, జనవరి 2019, బుధవారం

ద్వాదశి - 3 [ = 12 సామెతల గుత్తి ]

1] నా పనికి అడ్డం రాకుండా ఉంటే చాలు, అదే పది వేలు ; 
2] పట్టుకుంటే పది వేలు ;; 
3] ధన మూల మిదం జగత్ ; 
4] పైసాలో పరమాత్మ ;; 
5] కాసులుంటే దేవుడైన దాసుడన్నది ;
6] అప్పు చేసి పప్పు కూడు ;
7]  సొమ్మొకడిది సోకొక్స్డిది ;
8] నడమంత్రపు సిరి, కళ్ళు నెత్తికెక్కాయి ;
9] డబ్బుకు లోకం దాసోహం ;
10] చేతిలో చిల్లి గవ్వ లేదు ;
11] ఎర్ర ఏగాణీ లేదు ;;;
12] తన చేతిలో పచ్చనోట్లు కళకళలాడుతున్నాయి ;
;
ద్వాదశి - 3 [ = 12 సామెతల గుత్తి ] ; 
;
=================================, ;
1] naa paniki aDDam raakumDA umTE caalu, adE padi wElu ; 
2] paTTukumTE padi wElu ;
3] dhana muula midam jagat ; 
4] paisaalO paramaatma ;; 
5] kaasulumTE dEwuDaina daasuDannadi ;
6] appu cEsi pappu kUDu ;
7] sommokaDidi sOkoksDidi ;
8] naDamamtrapu siri, kaLLu nettikekkaayi ;
9] Dabbuku lOkam daasOham ;
10] cEtilO cilli gawwa lEdu ;
11] erra EgaaNI lEdu ;;;
12] tana cEtilO paccanOTlu kaLakaLalADutunnaayi ;
;
dwaadaSi - 3 [ = 12 saametala gutti ] ; 
;
 colors KSM - 2 ; paintings blog 
caption ;- colors KSM - 2 ; paintings blog ;