28, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

my paint 31

we
gate 
great

**************************************************************

 kites **************************************************************

24, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

my paintings - 30

ball
pen
pen cap                                                                                *****************************************                                             
             

;
             
*****************************************
;

*****************************************

21, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

19, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

krish paints - 21

1. apple
2. banana
3. orange

---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------=


-------------------------------------------------------------------------------------------------=

-------------------------------------------------------------------------------------------------=-------------------------------------------------------------------------------------------------=


6, ఆగస్టు 2015, గురువారం

computer paintings - 18, 19

1. ONE
2. TWO
3. THREE

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 coconut leaves 


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  my name 


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 25, జులై 2015, శనివారం

computer paintings - 16, 17


1. whale
2. yellow
3, zebra

************************************

 pink magick 

************************************

KRISH PIDURI

30, జూన్ 2015, మంగళవారం

computer paintings - 14

1, plate 
2, queen
3, rotate

*******************

 computer paintings - 14 


computer paintings - 13

1. MAN-
2. NINE
3.- OFF

****************************!computer paintings - 12 PLANET

1. Jack and Jill
2. Kite
3. Lamp

************************************.

  birds, leaves 

  PLANETS 

26, జూన్ 2015, శుక్రవారం

25, జూన్ 2015, గురువారం

computer paintings - 8

computer paintings - 8 (June 25 date; Thursday )

Hello, friends!
I am krish.
I am studying U.K.G. .
Bharatiya VidhyaBhavan, Jubilee hills.
This is my 8 bomma;
I paint this on my computer.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 petals 

23, జూన్ 2015, మంగళవారం

21, జూన్ 2015, ఆదివారం

computer paintings - 5 (June 21 date; ఆది sunday )


Hello, friends!

I am krish.
I am studying U.K.G. .
My school :- 
Bharatiya VidhyaBhavan, Jubilee hills.
This is my 3 bomma;
I paint this on my computer.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 Krish paint on computer sgreen computer paintings - 4 (June 21 date; ఆది sunday )


computer paintings - 4 (June 21 date; ఆది sunday ) :-
Hello, friends!
I am krish.
I am studying U.K.G. .
My school :- 
Bharatiya VidhyaBhavan, Jubilee hills.
This is my 3 bomma;
I paint this on my computer.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  krish, my name 

;;;;;;;;;;;

computer paintings - 3 (June 21 date; ఆది sunday )

Hello, friends!

I am krish.
I am studying U.K.G. .
My school :- 
Bharatiya VidhyaBhavan, Jubilee hills.
This is my 3 bomma;
I paint this on my computer.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 colors shower 


computer paintings - 2 (July 21 date ఆది sunday )

Hello, friends!
I am krish.
I am studying U.K.G. .
My school is Bharatiya VidhyaBhavan, Jubilee hills.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 Polygon paint - 2 krish 

paintings2010
పేజీ వీక్షణ చార్ట్ 12 పేజీవీక్షణలు - 1 పోస్ట్, చివరగా Jun 13, 2015న ప్రచురించబడింది