27, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

ద్వాదశి - 2 = 12 సామెతల గుత్తి

1. చిన్నక్క చిలక, పెద్దక్క గిలక, చూస్తే చుక్క, రేగితే కుక్క ; 
2. గుంటూరు పొగాకు గూట్లో ఉన్నా ఒకటే నోట్లో ఉన్నా ఒకటే ; 
3. గుండ్లకమ్మ నిండి దరి చేరనీదు, గంపకమ్మ కలిగి తిననీదు.
4. గానుగ రోట్లో చేతులు పెట్టి, పెరుమాళ్ళు కృప అన్నట్లు.
 5. గారాబం గుర్రాని కేడిస్తే, వీపు దెబ్బల 
6. కోర్టుకెక్కిన వారు - ఆవు కొమ్ము దగ్గర ఒకరు - తోక దగ్గర ఒకరు - 
పొదుగు దగ్గర మాత్రం నల్ల కోటు వకీలున్నూ. కూర్చుంటారు. 
7. గంగాస్నానం - తుంగా పానం ;
8. గంత కట్టేదా బసవన్నా అంటే ఊహూ అన్నదట, గుగ్గిళ్ళు తింటావా బసవన్నా అంటే, ఆహా అన్నదట. 
9. గంప సిడి [ సిరి ] కాదు, గాలం సిడి [ = బాధ ] ;
10. గడీలెక్కు తిమ్మన్నా, గంతులు వేయి తిమ్మన్నా ;; 
11. గట్టు మీదున్న వానికి, గప్పాలు ఎక్కువ. 
12. గవ్వ ఆదాయమూ లేదు, గడియ పురసత్తు [ = తీరిక ] లేదు. 
;
ద్వాదశి - 2  [ = 12 సామెతల గుత్తి ] ;
=================, ;
;
1. cinnakka cilaka, peddakka gilaka, cuustE cukka, rEgitE kukka ; 
2. gunTUru pogaaku guuTlO unnA okaTE nOTlO unnaa okaTE ; ;;
3. gumDlakamma nimDi dari cEraneedu, gampakamma kaligi tinaneedu.
4. gaanuga rOTlO cEtulu peTTi, perumALLu kRpa annaTlu.
5.  gaaraabam gurraani kEDistE, weepu debbala 
6. kOrTukekkina waaru - aawu kommu daggara okaru - tOka daggara okaru - podugu daggara maatram nalla kOTu wakeelunnuu. kuurcumTAru. 
7. gamgaasnaanam - tumgaa paanam ;; 
8. gamta kaTTEdA basawannaa amTE UhU annadaTa, guggiLLu timTAwA basawannaa amTE, aahaa annadaTa. 
9. gampa siDi [ siri ] kaadu, gaalam siDi [ = baadha ] ;;
10. gaDeelekku timmannaa, gamtulu wEyi timmannaa ;; 
11. gaTTu meedunna waaniki, gappaalu ekkuwa. 
12. gawwa aadaayamuu lEdu, gaDiya purasattu [ = teerika ] lEdu. 
= dwaadaSi - 2 [ = 12 saametala gutti ] ;

22, డిసెంబర్ 2018, శనివారం

ద్వాదశి - 1

1. చెక్కక పోతే దిమ్మ, చెక్కితే బొమ్మ - గుళ్ళో ఉంటే అమ్మ ;
2. గోచీ విప్పి, తలపాగా చుట్టినట్లు
3. మా అమ్మాయి బంగారు బొమ్మ / కుందనపు బొమ్మ ;;
4. కలసి ఉంటే కలదు సుఖం ;
5. కలిసి వచ్చిన అదృష్టం ;
6. అభ్యాసం కూసు విద్య ;
7. నవ్వితే నవరత్నాలు  ; 
8. పట్టిందల్లా బంగారం ; 
9.  చదువు రాకముందు కాకర కాయ, చదువుకున్నాక కీకరకాయ ;
10. చెన్నంపల్లి పంచాయతీ - చెరి సగం ; 
11.  చేసేవి నాయకాలు, అడిగేవి తిరిపాలు, పెట్టకుంటే కోపాలు ; 
12. చెవిటివాని ముందు శంఖం ఊదితే - దాన్ని కొరకను నీ తాతలు దిగిరావాలి అన్నాడట.
;
ద్వాదశి - 1  [ = 12 సామెతల గుత్తి ] ;
=================, ;
;
1. cekkaka pOtE dimma, cekkitE bomma - guLLO umTE amma ;
2.  gOcee teesi talapaaga cuTTinaTlu ;
3. maa ammaayi bamgaaru bomma / kumdanapu bomma ;
4. kalasi umTE kaladu sukham ;
5. kalisi waccina adRshTam ;
6. abhyaasam kuusu widya ; 
7. nawwitE nawaratnaalu  ; 
8. paTTimdallaa bamgaaram ; 
9. caduwu raakamumdu kaakara kaaya, caduwukunnaaka keekarakaaya ;
10. cennampalli pamcaayatee - ceri sagam ; 
11. cEsEwi naayakaalu, aDigEwi tiripaalu, peTTakumTE kOpaalu ;  
12. cewiTiwaani mumdu Samkham uuditE - daanni korakanu nee taatalu digi raawaali annADaTa.
;
= dwaadaSi - 1 [ = 12 saametala gutti ] ;
;
colors KSM - 1

20, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

రామ్ టెక్ - టెక్ = ప్రతిజ్ఞ

రామ్ టెక్ ;- 1. మరాఠీ భాషలో "టెక్" ప్రతిజ్ఞ - అని అర్ధం. 
అగస్త్య ముని మున్నగువారు యజ్ఞ యాగాలు చేస్తుండే వారు. 
మహర్షుల సత్క్రియలను రాక్షసులు ధ్వంసం చేస్తుండే వాళ్ళు. 
అది తెలిసిన శ్రీరామచంద్రుడు - దుష్టులను దునుముటకు - 
వాగ్దానం చేసాడు. 
2. కనుక రామ్ టెక్ అనే పేరు - ఈ ప్రాంతానికి కలిగింది.
మరో చారిత్రక విశేషం ;- మహాకవి కాళిదాసు - 
ఈ రామగిరిశిఖరములకు చేరి, 
మేఘసందేశం - మహాకావ్యాన్ని రచించి - 
ప్రపంచానికి అమూల్య కావ్యాలను అందించాడు.
;
3. నాగపూర్ [మహారాష్ట్ర] చక్రవర్తి రఘుజీ భోన్స్ లే - 
ఛిన్ ద్వారా కోటను [Deoghar in Cindwara] గెలిచాడు. 
ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని - రాజు కట్టించిన గుడి రామ్ టెక్ కోవెల.; 
;
4. Atishayakshetra ;- జైన విగ్రహములు ఉన్న చారిత్రక ప్రాధాన్యతతో - 
అతిశయ క్షేత్రము - అని పేరొందిన సీమ ఇది.
5. తెలుగు వారైన కీర్తిశేషులు - నరసింహారావు - 
ప్రధానమంత్రి పదవికి - ఇక్కడి నుండి పోటీ చేసారు.
;
♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣

Architecture:
Ram Temple is renowned for its unique OM structure, located at the foot of Ramgiri hill. 
Measuring 350 feet long, 10.5 feet high and 11 feet wide, 
this structure is beautifully adorned with picturesque description of 
Ramayana, Krishna Leela and idols of Lord Hanuman, Sai Baba and Gajanan Maharaj. 
;
 SRI RAAMAA Raamamaa ;
;
kusuma screen paint - 1 

;