27, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

ద్వాదశి - 2 = 12 సామెతల గుత్తి

1. చిన్నక్క చిలక, పెద్దక్క గిలక, చూస్తే చుక్క, రేగితే కుక్క ; 
2. గుంటూరు పొగాకు గూట్లో ఉన్నా ఒకటే నోట్లో ఉన్నా ఒకటే ; 
3. గుండ్లకమ్మ నిండి దరి చేరనీదు, గంపకమ్మ కలిగి తిననీదు.
4. గానుగ రోట్లో చేతులు పెట్టి, పెరుమాళ్ళు కృప అన్నట్లు.
 5. గారాబం గుర్రాని కేడిస్తే, వీపు దెబ్బల 
6. కోర్టుకెక్కిన వారు - ఆవు కొమ్ము దగ్గర ఒకరు - తోక దగ్గర ఒకరు - 
పొదుగు దగ్గర మాత్రం నల్ల కోటు వకీలున్నూ. కూర్చుంటారు. 
7. గంగాస్నానం - తుంగా పానం ;
8. గంత కట్టేదా బసవన్నా అంటే ఊహూ అన్నదట, గుగ్గిళ్ళు తింటావా బసవన్నా అంటే, ఆహా అన్నదట. 
9. గంప సిడి [ సిరి ] కాదు, గాలం సిడి [ = బాధ ] ;
10. గడీలెక్కు తిమ్మన్నా, గంతులు వేయి తిమ్మన్నా ;; 
11. గట్టు మీదున్న వానికి, గప్పాలు ఎక్కువ. 
12. గవ్వ ఆదాయమూ లేదు, గడియ పురసత్తు [ = తీరిక ] లేదు. 
;
ద్వాదశి - 2  [ = 12 సామెతల గుత్తి ] ;
=================, ;
;
1. cinnakka cilaka, peddakka gilaka, cuustE cukka, rEgitE kukka ; 
2. gunTUru pogaaku guuTlO unnA okaTE nOTlO unnaa okaTE ; ;;
3. gumDlakamma nimDi dari cEraneedu, gampakamma kaligi tinaneedu.
4. gaanuga rOTlO cEtulu peTTi, perumALLu kRpa annaTlu.
5.  gaaraabam gurraani kEDistE, weepu debbala 
6. kOrTukekkina waaru - aawu kommu daggara okaru - tOka daggara okaru - podugu daggara maatram nalla kOTu wakeelunnuu. kuurcumTAru. 
7. gamgaasnaanam - tumgaa paanam ;; 
8. gamta kaTTEdA basawannaa amTE UhU annadaTa, guggiLLu timTAwA basawannaa amTE, aahaa annadaTa. 
9. gampa siDi [ siri ] kaadu, gaalam siDi [ = baadha ] ;;
10. gaDeelekku timmannaa, gamtulu wEyi timmannaa ;; 
11. gaTTu meedunna waaniki, gappaalu ekkuwa. 
12. gawwa aadaayamuu lEdu, gaDiya purasattu [ = teerika ] lEdu. 
= dwaadaSi - 2 [ = 12 saametala gutti ] ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి