6, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

అవ్వ తీసిన గంధం, తాత తలనొప్పికే సరి

1. అవ్వ తీసిన గంధం అంతా ; తాత తలనొప్పికే సరి  ;
2. తాతా, పెళ్ళి చేసుకుంటావా అంటే నాకు పిల్లను ఎవడు ఇస్తాడే అన్నాడట.
3. మూడు నెలలు కుస్తీపట్లు నేర్చి, మూలనున్న ముసలమ్మని కొట్టాడట.
;
====================================;
;
1. awwa teesina gamdham amtaa - taata talanoppikE sari.
2. taataa, peLLi cEsukumTAwA amTE naaku pillanu ewaDu istaaDE annADaTa.
3. mUDu nelalu kusteepaTlu nErci, muulanunna musalammani koTTADaTa.
;
prvbs pain blag - 1 ksm paints 

తంతే గారెల బుట్టలో పడ్డట్టు

1. తంతే గారెల బుట్టలో పడ్డట్టు ; 
2. రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డట్టు -> 
నీ రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డది ;
3. చెరుకా, చెరుకా బెల్లం ఇవ్వు - అంటే చటుక్కున ఇస్తుందా 
= [ గానుగలో ఆడించి కాచి ఇగరబెట్టి ఎండ బెట్టి - 
అనేక ప్రక్రియల తర్వాత గుడ్ లభిస్తుంది.]
=============================; ;
;
1. tamtE gaarela buTTalO paDDaTTu ;
2. roTTe wirigi nEtilO paDDaTTu -> 
eg. -nee roTTe wirigi nEtilO paDDadi ;
3. cerukaa, cerukaa bellam iwwu - amTE
caTukkuna istumdaa 
= gaanugalO ADimci kaaci igarabeTTi emDa beTTi -
 anEka prakriyala tarwaata guD labhistumdi. ]
;
nandana akTObar - 2  2018 kusuma paints  

4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

ఏనుగుల పోట్లాట, ఎర్రచీమ రాయబారం

1. ఏనుగుల పోట్లాటకు ఎర్ర చీమ రాయబారమన్నట్లు ;
2. చీమ ఒళ్ళు చీమకు బరువు - ఏనుగు  ఒళ్ళు ఏనుగుకు బరువు -
3. దగ్గరికి పిలిచి నీ కన్ను గుడ్డి అన్నట్లు ; 
================================, ;
 తెలుగు సామెతలు ;-
1. Enugula pOTATaku erra ceema raayabaaramannaTlu ;
2. ceema oLLu ceemaku baruwu - Enugu  oLLu Enuguku baruwu  ;
3. daggariki pilici nee kannu guDDi annaTlu ; telugu proverb ;
;
nandanajaya 22, 2018 kusuma paints 


1, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

గుంపులో గోవిందా

1. గుంపులో  గోవిందా ;  - సామెత ;
2. మందలో గోవిందా ;  - సామెత ;
3. లోకంతో లొట లొట ;  - సామెత ;
;
1. gumpulO  gOwimdA ;  - saameta ;
2. mamdalO gOwimdA ;  - saameta ;
3. lOkamtO loTa loTa ;  - saameta ;
;
nandanajaya- 2018 - 21 kusuma paints