31, జనవరి 2016, ఆదివారం

my paint 33 - 38 , మీగడ తరకలు

m y paint 33 ఫిబ్రవరి 1, 2016 ;   1, 2016 ; 

కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 1 [ = 33 ]
;
కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన పెయింటింగ్స్ 


 

కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 2 [ = 34 ]
;
krish painting - 2
;
                                          ;కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 3 [ = 35 ]
krish పెయింటింగ్స్ 

;
కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 4 [ = 36 ]
Krish paintings - 3 
కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 5 [ = 37 ]

;
కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 6 [ = 38 ]
;;
కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - TOTAL now 

my paint 33 - 
మీగడ తరకలు ] 
my new paintings ;-2016 -  

26, జనవరి 2016, మంగళవారం