30, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

అయితే ఆదివారం .... సోమవారం

1. ఐశ్వర్యం అందలం ఎక్కించగానే - 
అర్ధరాత్రి గొడుగు పట్టమన్నాడట. - [ హాస్య సామెత] 
2. ఐతంపూడి ఉద్యోగం - ఐతే గియ్తే ఆరు ఆవుల పాడి, 
చేస్తే  గీస్తే పెరుగు, వెన్న - ;;
3. అయితే ఆదివారం, కాకుంటే సోమవారం ;
=================================
;
1. aiSwaryam amdalam ekkistE -
ardharaatri goDuugTTamannaaDaTa. [ comedy proverb
2. aitampUDi udyOgam - aitE giytE aaru aawula pADi, 
cEstE gIstE perugu, wennaa - ;;
3. ayitE aadiwaaram, kaakumTE sOmawaaram ; 
nandanajaya- oct 2018 - 19 kusuma paints

అక్కన్న, మాదన్నలు పల్లకీ ఎక్కితే .....

1. అక్కన్న, మాదన్న గార్లు అందలం ఎక్కితే, 
సాటి సరప్ప చెరువుకట్ట ఎక్కి కూర్చున్నాడంట.

akkanna, maadanna gaarlu amdalam ekkitE, 
saaTi sarappa ceruwukaTTa ekki kuurcunnADamTa.
;
2. అచ్చంగా తిరుమణిధారి ఐతే - 
పుల్ల పట్టడం లోనే పద్ధతి తెలుస్తుంది
=
accamgaa tirumaNidhaari aitE - pulla paTTaDam lOnE 
paddhati telustumdi.
;
3. అన్నం పెడితే అరిగిపోతుంది
చీర ఇస్తే చిరిగిపోతుంది ; 
వాత పెడితే కలకాలం ఉంటుంది - హాస్య సామెత ; 
=
annam peDitE arigipOtumdi
ceera istE cirigipOtumdi ; 

waata peDitE kalakaalam umTumdi - haasya saameta ; 
;

nandanajaya- 2018 - 16 kusuma paints 

28, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

కడుపు నిండిన వాడికి గారెలు చేదు

1] లేడికి లేచిందే పరుగు ;
= lEDiki lEcimdE parugu.
2. కడుపు నిండిన వాడికి గారెలు చేదు - సామెత  . ;
= 2. kaDupu nimDina wADiki gaarelu cEdu. ;
3. పిట్ట కొంచెం ; కూత ఘనం ; - సామెత ;
= piTTa komcem, kuuta ghanam ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 13 kusuma paints

24, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

ఇంట్లో పిల్లి, వీధిలో పులి

డబ్బుకు లోకం దాసోహం. 
కాసు ఉంటే లోకమంతా దాసుడన్నది  
ధనమూల మిదం జగత్ ; 
ధన మూలం ఇదం జగత్ ; 
ధనమేరా అన్నిటికీ మూలం ; 
&
ఇంట్లో పిల్లి, వీధిలో పులి ;
విద్యా పర దేవతా ;
=======================; ;
;
kaasu umTE lOkamamtaa daasuDannadi ; 
imTlO pilli, weedhiIO puli ; 
widyaa para dEwataa ;
Nandanajaya kusuma paints - 12 

11, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

తిక్కలవాళ్ళు తిరణాళ్ళకు వెళితే, ఎక్కనూ దిగనూ సరిపోయిందట

1. డబ్బుకు లోకం దాసోహం ;
2. A. తెగువ దేవేంద్ర పదవి &
B. మొండివాడు రాజు కన్నా బలవంతుడు ;
3. తిక్కలవాళ్ళు తిరణాళ్ళకు వెళితే, 
ఎక్కనూ దిగనూ సరిపోయిందట ; 

1. Dabbuku lOkam daasOham ;
2. A. teguwa dEwEmdra padawi &
B. momDiwADu raaju kannaa balawamtuDu ;
3. tikkalawALLu tiraNALLaku weLitE, 
ekkanuu diganuu saripOyimdaTa ;
;
  kusuma ART - nandanajaya 10 

9, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

పిపీలికం - చీమ

పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం ;- 
పిపీలికం - చీమ ; पिपीलिक/ पिपीलिका ;
చీమ మొదలుకొని బ్రహ్మాడం వరకూ ;
అణువు మొదలు దాకా - అని పలుకుబబడి ; 
ఈ వాక్యాలు వేదాంతపరమైనవి, 
భక్తిపూర్వకంగా కూడా వాడుకలో ఉన్నవి.
1] ఆబాలగోపాలం ;
2] ఆమూలాగ్రం నిశితంగా పరిశీలించుట ;
3] నఖ శిఖ పర్యంతమూ చూస్తూ ;
3] భూ - నభోగోళాలు ;-
భూ - నభో పర్యంతం దద్దరిల్లేలా ...... ;-
మున్నగునవి - [ఇదే అర్ధంలో కాకున్నా ..... ]
ఈ పంధాలోని నుడువులు - అని చెప్పవచ్చును. 
;
============================; ;
pipeelikaadi brahma paryamtam ;- pipeelikam - ceema ;
ceema modalukoni brahmADam warakuu ;
aNuwu modalu daakaa - ani palukubabaDi ; 
ee waakyaalu wEdaamtaparamainawi, 
bhaktipuurwakamgaa kUDA waaDukalO unnawi.
1] aabaalagOpaalam ;
2] aamuulaagram niSitamgaa pariSeelimcuTa ;
3] nakha Sikha paryamtamuu cuustuu ;
4] bhuu - nabhOgOLAlu ;
bhuu - nabhO paryamtam daddarillElaa ;munnagunawi - 
[idE ardhamlO kaakunnaa .... ] ;
ee pamdhaalOni nuDuwulu - ani ceppawaccunu. 
;
nandanajaya- 9 sept  2018ksm paints  

7, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

పని లేక పటేలింటికి పోతే, పాతగోడకు పూత పెట్టమన్నాడట

1. పని లేక పటేలింటికి పోతే ; 
పాత గోడకు పూత పెట్టమన్నాడట ; [హాస్య సామెత ] ;
2. కోటి విద్యలు కూటి కొరకే ;
3.  అతని కంటె ఘనుడు ఆచంట మల్లన్న ;
============================== ;
1. pani lEka paTElimTiki pOtE ; 
paata gODaku pUta peTTamannADaTa ; 
[haasya saameta ] ; lOkOkti ; lOkam pOkaDa ;
2. kOTi widyalu kUTi korakE ;
3. atani kanTe ghanuDu, aacamTa mallanna ;
;
nandanajaya- 8 sept  2018ksm paints   

అట్లకు ఆదివారం

1. పొట్టకు పుట్టెడు తిని - 
అట్లకు ఆదివారం అన్నట్లు ; హాస్య సామెత ;
2. పందుం తిన్నా పరగడుపే ; 
ఏదుం తిన్నా ఏకాశే* ;- హాస్య సామెత ;                                                *[ఏకాశే = ఏకాదశే ] ; 
3. అక్కర ఉన్నంత వరకు ఆదినారాయణ ; 
అక్కర తీరాక బోడి నారాయణ ;
-  లోక సామెత ; 
=============================; ;
1. poTTaku puTTeDu tini - 
aTlaku aadiwaaram annaTlu ;
haasya saameta ;
2. pamdum tinnaa paragaDupE ; Edum tinnaa EkaaSE - ;
;;- haasya saameta ; [  * EkaaSE = EkaadaSE ] ; 
3. akkara unnamta waraku aadi naaraayaNa, akkara teeraaka bODi naaraayaNa ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 7 kusuma paints.png - proverb 7 

6, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

జ్ఞాతి గుర్రు, అరటి కర్రు

1. జ్ఞాతి గుర్రు, అరటి కర్రు వదలవు ;
2. ఎక్కమంటే ఎద్దుకు కోపం ; 
దిగమంటే కుంటికి కోపం ;  - హాస్యం - లోకం పోకడ ;
3. తేర గుర్రానికి - తంగేటి బరికె [ = బెత్తం ] ;- 
- రైతు సామెత ;  
=
1. jnaati gurru, araTi karru wadalawu ;
2.  ekkamamTE edduku kOpam ; 
digamanTE kunTiki kOpam ;
3. tEra gurraaniki - tamgETi barike [ = bettam = whip ] 

;- raitu saameta ; 
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 6 kusuma paints.png జ్ఞాతి గుర్రు, అరటి కర్రు 

సింగడు - అద్దంకి

1. చేలో ప్రత్తి చేలో ఉండగానే, 
పోలికి మూడు పోగులు, 
నాకు మూడు పోగులూ అన్నట్లు ;- రైతు సామెత ;
2. సింగడు అద్దంకి పోనూపొయ్యాడు, రానూ వచ్చాడు ; సామెత  ;
3. అతని కంటె ఘనుడు - ఆచంట మల్లన్న ;- సామెత ;

1. cElO pratti cElO umDagAnE, pOliki mUDu pOgulu, naaku  

mUDu pOguluu annaTlu ; - saameta  ;
2. simgaDu addamki pOnuupoyyaaDu, raanU waccADu ; 
saameta  ; 
3. atani kamTe ghanuDu - aacamTa mallanna ; Telugu proverb ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 5 kusuma paints.png  

శంఖంలో తీర్ధం, పెంకులో నీళ్ళు

1. దున్నే రోజుల్లో దేశం మీదికి వెళ్ళి, కోతల కాలంలో కొడవలి పట్టాడంట;  రైతు సామెత ;
2. శంకులో పోస్తే తీర్ధం ; పెంకులో పోస్తే నీళ్ళు ;
3. ఊగే పంటి కింద - - రాయి పడినట్లు ; - సామెత ; 
================; -
1. dunnE rOjullO dESam meediki weLLi,
kOtala kaalamlO koDawali paTTaaDamTa - raitu saameta 
2. SamkulO pOstE teerdham ; pemkulO pOstE neeLLu ;
3. uugE pamTi kimda raayi paDDaTTu ;- proverb Telugu ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 4 kusuma paints.png  

గడ్డి కుప్పలో - సూది మాదిరి

1. వస్తే కొండ ; పోతే వెంట్రుక - సామెత ;  
2. గడ్డి కుప్పలో - సూది మాదిరి ; - సామెత ;
3. తా దూర కంత లేదు, మెడకో డోలు - నానుడి ; / 
తాను దూర కంత లేదు గానీ, మెడకు ఒక డోలు ; 
===========================; ;  
1. wastE komDa ; pOtE wemTruka ;- saameta ;
2. gaDDi kuppalO sUdi mAdiri ;
3. taa duura kamta lEdu, meDakO DOlu - naanuDi ; / 
taanu duura kamta lEdu gaanee, meDaku oka DOlu ; 
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 3 kusuma paints 


;
శుభ ఉషస్సు ; शुभोदयम ; సుప్రభాతం ; Good Morning ;

చెవిలో పువ్వు

గురువుకే పంగనామాలు పెట్టేవాడు /
చెవిలో పువ్వు పెట్టేవాడు ; - సామెత ;
=================;
guruwukE pamganaamaalu peTTEwADu ;
cewilO puwwu peTTEwADu ; - saameta ;
&
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 2 kusuma paints.png 

అసలు కన్న కన్న కొసరు ముద్దు

అసలు కన్న కన్న కొసరు ముద్దు ;  
- proverb - Telugu ;
పులుసు కన్నా ముక్క తీపి ;
మనుమలు అంటే ప్రేమ ఎక్కువ ; 
&
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 -1 kusuma paints - 1