1, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

గుంపులో గోవిందా

1. గుంపులో  గోవిందా ;  - సామెత ;
2. మందలో గోవిందా ;  - సామెత ;
3. లోకంతో లొట లొట ;  - సామెత ;
;
1. gumpulO  gOwimdA ;  - saameta ;
2. mamdalO gOwimdA ;  - saameta ;
3. lOkamtO loTa loTa ;  - saameta ;
;
nandanajaya- 2018 - 21 kusuma paints  



కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి