29, జనవరి 2019, మంగళవారం

ద్వాదశి - 7 [ = 12 సామెతల గుత్తి ]

1. అల్లుడి బొట్టు అల్లుడిదే, మామగారి బొట్టు మామగారిదే :)
2. మాటకు మాట బంగారం,  పేటకు కోట బంగారం ;; [or] -
 / మాటకు మాట శృంగారం, పేటకు కోట శృంగారం ;
3. ఊరికొక కోడి ఇస్తే, ఇంటికి ఒక్క ఈక మాత్రమే దొరికేది - 
- తెలంగాణా సామెత ;
4. సముద్రానికి లవణదర్శనమైనట్లు ; 
5. రమ్మన్నారు తిమ్మన్న బంతికి [ = విందు భోజనం ] ;
6. గంగా స్నానానికి కొండుంభట్ల ఆజ్ఞా!? [ అక్కర లేదు - అని భావం] ;
7. అప్పలాచార్యులు ఏమి చేస్తున్నారయ్యా - అంటే చేసిన తప్పులు సరి దిద్దుకుంటూన్నారట.
8. ఆడ లేక మద్దెల ఓడు అన్నాడట ; &  [or] 
ఆడ లేక అంగణం వంకర - అన్నట్లు ; 
नाच न जाने आँगन टेढ़ा - मुहावरा  ;
9. సాకులు చెప్పేవాడికి కాసు, ఇల్లు కప్పిన వాడికి దుగ్గాణీ ;
  = [ కష్టపడిన వానికి తక్కువ ఇచ్చుట =
 శ్రమ విలువను గుర్తించని తత్వం ]
10. వస* పిట్టలా ఒకటే వాగుడు, ఆపకుండా మాట్లాడుట ;
11. పిట్ట కొంచెం, కూత ఘనం ;
12. పిట్టల దొర వచ్చాడు [= అతిశయోక్తులు మాట్లాడే వ్యక్తి ] ;
;
వస* ;- వజా - వచ/  वचा ; sweet flag ;;
sanskrit ; హైమవతి 
============== , ;
wasa* ;- wajaa - waca/  वचा ; 
sweet flag ;;
sanskrit ; haimawati ;
============================ , ;
;
1.  alluDi boTTu alluDidE, 
mAmagaari boTTumaama gaaridE ; :) ,
2. maaTaku maaTa bamgaaram, pETaku kOTa bamgAram / 
 maaTaku maaTa SRmgaaram, pETaku kOTa SRmgAram ;
3. uurikoka kODi istE, imTiki okka eeka maatramE dorikEdi ;
4. samudraaniki lawaNadarSanamainaTlu ; 
5. rammannaaru timmanna bamtiki 
[ = wimdu BOjanam];
6. gamgaa snaanaaniki komDumbhaTla aajnaa!? 
[ akkara lEdu - ani bhaawam] ;
7. appalaacaaryulu Emi cEstunnaarayyaa - amTE cEsina tappulu sari diddukumTUnnaaraTa.
8. ADa lEka maddela ODu annADaTa ; 
ADa lEka amgaNam wamkara - annaTlu ; 
नाच न जाने आँगन टेढ़ा - मुहावरा  ;
9. saakulu ceppEwADiki kaasu, illu kappina wADiki 
duggANI [ kashTapaDina waaniki takkuwa iccuTa = Srama 
wiluwanu gurtimcani paddhati ] ;
10. wasa piTTalaa okaTE waaguDu, aapakumDA maaTlaaDuTa ;
11.  piTTa komcem, kuuta ghanam ;
12. piTTala dora waccADu [= atiSayOktulu mATlaaDE wyakti ] ;
;
colors KSM - 5 

मुहावरे और लोकोक्तियाँ (muhAvarE aur lOkOktiyAn) ; Link ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి