6, జూన్ 2020, శనివారం

ద్వాదశి - 34 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు

1] ఎక్కినోడిది గుర్రం, ఏలినోడిది రాజ్యం ; 
2] సంక్రాంతి వచ్చేది సాలుకు ఒక్కసారే ; 
3]  దేవుడు గుడిలో ఉంటే పదిలం, బైటికి వస్తే పదలం రాయి* ;
-  notes ;- [ *తూనిక కొలతల రాయి ; Eg.  పదలం ; వీశ, ఏబలం, తులం] ;
4] అండ ఉన్న వాడిదే కదా అందలం ;
5] చుట్టాలకు పెట్టినిల్లు చూరపోయింది, 
          వేల్పులకు పెట్టినిల్లు హెచ్చు అయ్యింది ; 
6]  చీరపోతుకు సిరి వస్తే, 
       గోల్కొండ కాడికి గొడుగును తెచ్చి, పట్టమన్నదట ;
7] ఏమండీ కరణం గారూ, గోతిలో పడ్డారే అంటే, 
         కాదు, కసరత్తు చేస్తున్నాను అన్నాడట ; 
8] చదువుకున్న వాడికీ సేద్యగాడే అన్నం పెట్టాలి ;
9] బడికి బెత్తం, మడికి గెత్తం* ;- [*ఎరువు ];
10] లోకువెవరురా అంటే లొట్టాయ్ పెళ్ళాం అని ;  
11] చక్కిలాలు తింటావా, చల్ది తింటాను తింటాను, 
           చల్ది చక్కిలాలు తింటాను, 
              అయ్యతో కూర్చుని అన్నమూ తింటాను అన్నదిట ; 
12] పాచి ముఖాన ఎప్పుడైతేనేమి ..... ,
భూపాళాలు చదివేందుకు, పాడేందుకు ;
==================================== ;
1] ekkinODidi gurram, ElinODidi raajyam ; 
2] samkraamti waccEdi saaluku okkasaarE ; 
3] dEwuDu guDilO umTE padilam, 
           baiTiki wastE padalam raayi* ;
- notes ;- [*tuunika kolatala raayi ; 
       `Eg` padalam ; weeSa, Ebalam, tulam ] ;
4] amDa unna waaDidE kadA amdalam ; 
5] cuTTaalaku peTTinillu cuurapOyimdi, 
           wElpulaku peTTinillu heccu ayyimdi / pOyimdi ;
6] ceerapOtuku siri wastE, 
          gOlkomDa kADiki goDugunu tecci, paTTamannadaTa ;  
7] mamDI karaNam gArU, gOtilO paDDArE aMTE - 
          kaadu, kasarattu cEstunnaanu annADaTa ; 
8] caduwukunna waaDikI sEdyagaaDE annam peTTAli ; 
9] baDikibettam, maDiki gettam* ;- [*eruwu ] ;
10] lOkuwewaruraa amTE loTTAy peKLLAM ani ; 
11] cakkilaalu timTAwaa, caldi timTAwaa amTE - 
            cakkilaalu timTAnu, caldi timTAnu, 
         ayyatO kuurcuni annamuu timTAnu annadiTa ; 
12] paaci muKAna eppuDaitEnEmi .......... ,
           BUpALAlu cadiwEmduku, pADEmduku ; 
;
& ముందు పోస్టు ; ద్వాదశి - 33 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ;
1] పని లేని పాపరాజు ఏమి చేస్తున్నాడురా అంటే, 
        కుందేటి కొమ్ముకు రేఖలు తీస్తున్నాడు అన్నట్లు ; 
2] అవ్వ వడికిన నూలు, తాత ... ;  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి