25, మే 2020, సోమవారం

ద్వాదశి - 21 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు

1] ఎక్కడా ఒళ్ళు వంగని వాడికి ;   
*రంగమెళ్తే  ఒళ్ళొంగుతుంది ;
REF;- రంగూన్ - Burma/ Myanmar } ;
 2] ఛీ ఛీ అనేదీ, ఈ నోరే ; 
శివ శివా  అనేదీ, ఈ  నోరే ;   
3] ఆట మొదలయ్యే సరికి, మద్దెల తూటు పడిందట ;
4] గలగలలాడే గాజుల చెయ్యి, కళకళలాడే లోగిలి, ముంగిలి ;
5] గాజుల చెయ్యి గలగలలాడితే ; ఇల్లు కళకళలాడుతుంది ; 
6] లచ్చి గాజులకు ; సంతకు చీటీ రాసాడంట ;
7]  వరుసలెల్ల ఆవల పెట్టి, వదిన పిన్నమ్మా, ఈ గంపను ఎత్తు ;
8] చోద్యం సొరకాయ గుడ్డు పెట్టిందంట ; 
9] శభాష్ మద్దెలవాడా అంటే, 
- ఐదు వేళ్ళు విరగగొట్టుకున్నాడట ;
10] సీతా రామాభ్యాం నమః అంటే ; 
మా ఇంటాయన ఎదురు అయ్యాడా? అన్నదట ; [బిచ్చగానితో] ;
11] గుడ్డు వచ్చి, పెట్టను గోరడాలాడిందట ; 
12] చోద్యాల సోమిదేవమ్మకు *వాద్యారి మొగుడు ; & + ;- ;
REF ;- *వాద్యార్ = ఇతరుల కర్మ ఫలితాలను - 
తన తపోబలంతో జ్ఞాన శక్తితో తీర్చగల వ్యక్తి ;
========================,
 1] ekkaDA oLLu  wamgani wADiki ; ramgameLtE oLLomgutumdi ;  
 2]  CI CI anEdI, I nOrE ; Siwa Siwaa  anEdI, I   nOrE ; 
 3] atATodalayyE sariki,  maddela tUTu paDimda Ta ; 
4] galagalalADE gaajula ceyyi,
kaLalADE lOgili, mumgili ; 
5] gaajula ceyyi galagalalADitE ; illu kaLakaLalADutumdi ;
6]  lacci gaajulaku ; samtaku cITI rAsi iccaaDamTa ; 
7] warusalella aawala peTTi, wadina pinnammaa, ee gampanu ettu ;
8] cOdyam sorakaaya guDDu peTTimdamTa  ; 
 9]-SaBAsh maddela wADA amTE ; 
aidu wELLu wiragagoTTukunnADaTa ;
10] sItArA maabhyAM nama@h amTE ; 
maa imTAyana eduru ayyADA? anndaTa ; 
[biccagAnitO] ; 
11] guDDu wacci, peTTanu gOraDAlaaDimdaTa ;
12] cOdyaala sOmidEwammaku -
waadyaari moguDu ;
REF ;- *wAdyAr = itarula karma phalitaalanu - 
tana tapO balamtO jnAna SaktitO 
tIrcagala wyakti ;
;
ముందు పోస్టు ;- ద్వాదశి - 20 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు  
ఇంటికొక పువ్వు, ఈశ్వరుని కొక దండ ;  &
గడ ఎక్కు తిమ్మన్నా, గంతులు వేయి తిమ్మన్నా ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి