26, మే 2020, మంగళవారం

ద్వాదశి - 24 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు

1] ఆడేది అడ్డ నామాలు తీసుకుంటే -
పాడేది పంగనామాలు తీసుకుందంట ; 
[కర్నూలు సామెతలు-  Karnool -  कर्नूल Proverbs ] ;
2] కొండ అద్దమందు కొంచెమై ఉండదా ;  
3] ముందు వాళ్ళకు మూకుళ్ళు, 
వెనుక వాళ్ళకు ఆకుళ్ళు నాకుళ్ళు ;
3] కందెన వేయని బండికి కావలసినంత సంగీతం ;   
4] చలివేంద్రం కుండలకు తూట్లు పొడిచినట్లు ;
5] చదువ నేరుస్తావా, వ్రాయ నేరుస్తావా అంటే చదవా నేరను, -
వ్రాయ నేరను - చింప నేరుస్తా నన్నాడట ; 
6] కూడలి కాపురం కుతకుతలు ; వేరడి కాపురం వెతవెతలు ;
7] రోషాల పాటగాడికి వేషాలు మెండు ;
8] పొద్దంతా పోగు నేసి -
దీపం పెట్టాక దిగనేసాడంట ;
9] పిడతలో నూనె పిడతలోనే ఉండాలి -  బిడ్డలు బీరగింజల్లా ఉండాలి ;
10] పిలిచి పిల్లను ఇస్తామంటే - కుడికన్నులో మెల్ల ఉందన్నాడట 
11] పిల్లి తోకను ఎద్దు తొక్కితే, ఎలుక కేసి ఎర్రగా చూసిందట
12] కొత్త భక్తురాలు ఉడుకు వీబూది పూసుకుని 
నొసలు కాలెనే పేరమ్మా అన్నదట ;
==============================, ;
1] ADEdi aDDa nAmaalu teesukumTE -
pADEdi pamganaamaalu teesukumdamTa ;
- [ Karnool -  कर्नूल  Proverbs ] ;
2] komDa addamamdu komcemai umDadaa ;
mumdu wALLaku muukuLLu, 
wenuka wALLaku AkuLLu nAkuLLu  ; 
3] kamdena wEyani bamDiki kaawalasinamta samgeetam ; 
4] caliwEmdram kumDalaku tUTlu poDicinaTlu ;
5] caduwa nErustaawaa, wraaya nErustaawaa amTE, 
cadawaa nEranu, wraaya nEranu - 
cimpa nErustaa nannaaDaTa ;
6] kUDali kaapuram kutakutalu ; 
wEraDi kaapuram wetawetalu ;
7] rOshaala pATagADiki wEshaalu memDu ;
8] poddamtaa pOgu nEsi -
deepam peTTAka diganEsADamTa ; 
9] piDatalO nuune piDatalOnE uMDAli - 
biDDalu beeragimjallA umDAli ; 
10] pilici pillanu istAmaMTE - 
kuDikannulO mella umdannADaTa ; 
11] pilli tOkanu eddu tokkitE, 
eluka kEsi erragaa cUsimdaTa ; 
12] kotta bhakturaalu uDuku weebuudi puusukuni - 
nosalu kaalenE pErammA annadaTa ; 
&
ముందు పోస్టు ;- ద్వాదశి - 23 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ;
1] తన కడుపున పుట్టిన బిడ్డ,
తన కొంగున కట్టిన రూక ఆదుకుంటాయి ; 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి