17, ఆగస్టు 2023, గురువారం

మోరే& అత్తి, మారేడుచెట్లు

సపలాశా బదరీచే ద్దిశ్య పరస్యాంతతో జలం భవతి,

పురుషత్రయే సపాదే పురుషే ఽత్ర చ డుండుభః చిహ్నమ్. -  ; ౧౭ ;

తా. జలములు ఉండని ప్రాంతములలో - 

మోదుగచెట్టు, రేగుచెట్టు - కలిసి ఉండేనేని, 

అందు ఒక రెండు తలల పాము = డుండుభమ్ - ఉండును.

మోరే& అత్తి, మారేడుచెట్లు = మోదుగచెట్టు + రేగుచెట్టు & అత్తిచెట్లు, మారేడుచెట్లు ;- 

======================== ,

sapalaaSA badarIcE ddiSya parasyaamtatO jalam Bawati,

purushatrayE sapaadE purushE ఽtra ca DumDuBa@h cihnamm. -  ; ౧౭ ;

taa. jalamulu umDani praamtamulalO - mOdugaceTTu, rEguceTTu - kalisi umDEnEni, amdu oka remDu talala pAmu = DumDuBamm - umDunu.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి