19, ఆగస్టు 2023, శనివారం

నీరు నీరు నీరు

సర్వేషాం వృక్షాణాం మధస్స్థితో దర్దురో యదా దృశ్యః,

తస్మాద్ధతస్తే తోయం *చతుర్భి రర్ధాధికైః పురుషైః||  శ్లోకమ్ ; ౩౧ = 31;

&

పురుషేహి భవతి నకులో {+19} నీలామృత్పీతికా చ శ్వేతా చ,

దర్దుర సమాన రూపః పాషాణో దృశ్యతే చాత్ర|| శ్లోకమ్ ; ౩౨ = 32 ;; 

&

తాత్పర్య ;- నీరు లేని ప్రాంతాన - ఏ చెట్టు క్రిందనైనను - ఒక కప్ప ఉంటే -

ఆ చెట్టునకు - మూరెడు దూరాన - 

నాలుగున్న పురుషప్రమాణాన తవ్వితే - జలములు ఉండును.

అందు పురుషప్రమాణముననే A]ముంగిస, దాని కింద B]  నల్లని మట్టి [=black sand] - దాని కింద C] పచ్చనిమృత్తిక [=మట్టి] ; దాని కింద D] శ్వేత మృత్తిక [=తెల్లనిమట్టి], ఆ కింద - E] కప్ప [=దర్దుర] వర్ణము కలిగిన పాషాణము [==శిల/ రాయి] ఉండును.   = శ్లోకమ్ ; ౩౨ = 32 ;;  

================================,

sarwEshaam wRkshANAm madhassthitO dardurO yadaa dRSya@h,

tasmAddhatastE tOyam caturBi rardhAdhikai@h purushai@h|| = శ్లో. ౩౧=31;;

&  

purushEhi bhawati nakulO {+19} neelaamRtpItikaa ca SwEtaa ca,

dardura samaana ruupa@h paashANO dRSyatE cAtra|| = శ్లోకమ్ ; ౩౨ = 32 ;;

taatparya ;- neeru lEni praamtaana - E ceTTu krimdanainanu - 

oka kappa umTE A ceTTunaku - mUreDu dUrAna - 

naalugunna purushapramANAna tawwitE - jalamulu umDunu.

amdu purushapramANamunanE 

`A`]mumgisa, daani kimda `B]`  nallani maTTi [=`black sand`] - 

daani kimda `C`] paccanimRttika [=maTTi] ; 

daani kimda `D`] SwEta mRttika [=tellanimaTTi], 

aa kimda - `E`] kappa [=dardura] warNamu kaligina paashANamu [=Sila/ raayi] umDunu. 

 శ్లోకమ్ ; ౩౧ & ; ౩౨ ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి