7, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

భూమిపరీక్ష

ధర్మం యశస్యంచ దదా మ్యతో ఽహం జలార్గళం యేన .... ;  ౧  ;

ఈ భూమియందు నిమ్నోనతంబులుగ జలనాడులున్నవి - 

ఏకేన వర్ణేన రసేన చాంభ శ్చ్యుతం ; [ శ్లోకమ్ ;  ౨  ] =

ఉదకము ఆకాశం నుండి మేఘంబులచే ఏక స్వాదు విశిష్టంబులై 

[ఒకే రుచి కలిగిన నీరు ] వర్షించబడుచున్నది.

అయినను. భూ విశేష సంబంధముచే అనేక రసంబులు కలదియును, 

నానావర్ణంబులు కలదియును నున్నయది. 

కావున పక్ష్య మాణక్రమంబున భూములం పరీక్షించి - 

బావులు మొదలగు వానిం బడయువలెను. 

The above r - జలార్గళ శాస్తము - లోని - శ్లోకములు - 1 - 2 - 3 ;;

శ్లోకమ్ 5 ;- పురుహూతానల. .... ;-

పురుహూతానల యమ నిర్వృత్తి వరుణ పవనేందు శంకరా దేవాః ;

ఉన్నతేవ్యా క్రమశః - పూర్వాదీనాం దిశాం పతయః||

౩] దిక్పతి నామ్న్యశ్చ సిరా నవమీ మధ్యే మహా సిరా నామ్నీ, 

ఏతాభ్యో~న్యా శ్శతశో వినిస్సతా నామభిః ప్రధితాః||

౪] పాతాళా దూర్ధ్వ సిరా శుభప్రదా దిక్షు సంస్థితాయాశ్చ, 

కోణదిశి స్వల్ప జలా స్సిరా నిమిత్తాన్యతో వక్షే -  ౪  - 

============================= 

dharmam yaSasyamca dadaa myatO ఽham jalaargaLam yEna .... ;  ౧  ;

 ee BUmiyamdu nimnOnatambuluga jalanADulunnayawi - 

EkEna warNEna rasEna cAmBa Scyutam ; [ SlOkamm ;  ౨ ]

udakamu AkASam numDi mEGambulacE Eka swaadu wiSishTambulai [okE ruci kaligina neeru ] warshimcabaDucunnadi.

ayinanu. BU wiSEsha sambamdhamucE anEka rasambulu kaladiyunu, naanaawarNambulu kaladiyunu nunnayadi. kaawuna pakshya maaNakramambuna BUmulam pareekshimci - baawulu modalagu waanim baDayuwalenu. 

{kusuma ;- manishi daaham wEsinappuDu - bimdelOni nILLanu okkasaarE trAgalEDu kadA! glaasu maatramE ataniki atyamta aawaSyakata unna paaneeya parikaram. bhuumilOni baawulanu - atyaaSAparulautuu, puuDciwEstunnAru. waalee - kuupa - taTAkamulu - dharaNi janani - gomtu eppuDU callagaa umDElaa cEyagala wiSishTa wiSEsha upakaariNulu - gamanimcamDi ........... }} 

శ్లోకమ్ 5 ;- పురుహూతానల ;- పురుహూతానల  =

puruhuutaanala yama nirwRtti waruNa pawanEmdu SamkarA dEwA@h ;

unnatEwyaa kramaSa@h - puurwaadeenaam diSAm pataya@h||

౩] dikpati naamnyaSca siraa nawamee madhyE mahaa siraa naamnee, 

Etaa bhyOASSataSO winissatA naamabhi@h pradhitaa@h||

౪] paatALA dUrdhwa sirA SubhapradA dikshu samsthitaayaaSca, 

kONadiSi swalpa jalaa ssiraa nimittaanyatO wakshE -  ౪  - 

&

[ jalArgaLa SAstamu - lOni - SlOkamulu - 1 - 2 - 3 ] ; 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి