7, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

Hindu జలశుద్ధి విధానములు

వాపీ కూపాదులు - క్షారోదకములు ఐనను, 

బురదగ ఉండినను, వగరుగ, దుర్గంధంగా ఉన్నచో -

అందులో ఏఏ దినుసులను వేసి, శుభ్రపరచవచ్చునో - 

వరాహమిహిరుడు - వివరముగా ఇట్లు చెప్పెను ;- 

విలంబినో యత్ర తటద్రుమానపుర్వి లోకయంతి ప్రసవేక్షణైరివ,

శమం దిశంతః కలహంస భూషణా క్వచి ద్భవేణీ మనోరమాః||  [శ్లోకమ్; ౯] 

"కలిలం కటుకం లవణం విరసం- సలిలం చా శుభాగంధి భవేత్,

తదనేన భవ త్యమలం సరసం శుభగంధిగుణైః రసరైశ్చయుతమ్"

[శ్లోకమ్; ౯] {శ్లో; ౧౦ - -> [see -> బావి రూపం <-; [see] ;;

&

శ్లో. అర్జున ముస్తోశీరైః సనాగ[?]కో శాత శామలక చూర్ణైః,

కత@ ఫల చూర్ణైః, కూపే @ యోగఃప్రదాతవ్యః||

========================================= ,

తాత్పర్య = ఇట్లా తయారు చేసిన బావి నీటి మడుగులు - 

అందు వచ్చిన నీరు - బురదగా/ వగరుగా/ దుర్గంధం ఉన్నచో -  

ఆ  water purification ;- 

జలశుద్ధి విధానములు ;- 

మద్దిచెట్టు పట్ట, తుంగగడ్డలు, వట్టివేళ్ళు,  శొంఠి, బీరవిత్తులు, ఉసిరిక పొట్టు, చిల్లగింజలు - అన్నిటినీ చూర్ణం చేసి, ఆ నీళ్ళలో కలిపివేయాలి.

అప్పుడు - ఆ ఉప్పునీళ్ళు -> మధురజలములు అగును. [శ్లో; ౧౦ & పేజీ = 9 ] ;

[మద్దిచెట్టు పట్ట, తుంగగడ్డలు, వట్టివేళ్ళు,  శొంటి, బీరవిత్తులు, 

ఉసిరిక పొట్టు, చిల్లగింజలు - చూర్ణం చేసి - కలిపినచో ఆ నీళ్ళు మధురముగా - తీయగా మారును.]

================= ,  

Hindu JalaSuddhi - methods - purification ;- 

waapI kUpAdulu - kshArOdakamulu ainanu, 

buradaga umDinanu, wagaruga, durgamdhamgaa unnacO 

amdulO  -EE dinusulanu wEsi, SubhraparacawaccunO - 

warAhamihiruDu - wiwaramugaa iTlu ceppenu ;- 

wilambinO yatra taTadrumaanapurwi lOkayamti prasawEkshaNairiwa,

Samam diSamta@h kalahamsa BUshaNA kwaci dbhawENI manOramA@h||  [శ్లోకమ్; ౯] 

&

 "kalilam kaTukam lawaNam wirasam - salilam cA SuBagamdhi BawEt,

tadanEna bhawa tyamalam sarasam SuBagamdhiguNai@h rasaraiScayutam||"

&

SlO. arjuna mustOSIrai@h sanaaga[?]kO SAta SAmalaka cUrNai@h,

kata@ phala cUrNai@h, kUpE @ yOga@hpradAtawya@h|| 

 [శ్లోకమ్; ౯] {శ్లో; ౧౦ ] 

tAtparya ;- iTlaa tayaaru cEsina baawi nITi maDugulu - amdu waccina neeru - buradagaa/ wagarugaa/ durgamdham unnacO - 

aa jalaSuddhi widhaanamulu ;- 

maddiceTTu paTTa, tumgagaDDalu, waTTiwELLu,  SomTi, bIrawittulu, usirika poTTu, cillagimjalu - cUrNam cEsi - kalipinacO A nILLu madhuramugaa - teeyagaa maarunu. 

ఽ  ఽ  ఽ   ఽ  ఽ  ఽ -  ఽ  ఽ  ఽ   ఽ  ఽ  ఽ   -  ఽ  ఽ  ఽ   ఽ  ఽ  ఽ  ;

    water purification methods Ancient India 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి