21, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

రెండు జల ఊటలు

 *యామ్యేన నారికేళా దహి నిలయశ్చేత్ ఉదక్ జలం వాచ్యమ్|

సప్త పరిత్యజ్య కరాన్ ఖాత్వా పురుషాన్ జలం పంచ|| -౪౨=42 ;

కర్బుర కోహిః పురుషే కృష్ణామృత్ పుటభిదపి చ పాషాణః|

శ్వేతామృతశ్చిమత స్సిరాశ్చోత్తరా భవతి|| - ౪౩=43 ;

&

తా. నీరు ఉండని ప్రాంతమున కొబ్బరిచెట్టు నకు - 

దక్షిణదిశలో పుట్ట ఉంటే , 

దానికి ఏడు [seven = 7] *మూరల దూరమున -

ఐదు పు.ప్ర. త్రవ్వితే - నీరు ఉంటుంది.

ఆ water లో పు.ప్ర. ననే చిత్ర వన్నె కల పాము [=serpent] -

దాని క్రింద నల్లనిమట్టి, ఆ క్రింద తెల్లనిమట్టి, 

ఆ క్రింద ఆయుధముచే పగలగొట్టగలిగే ఱాయి [=రాయి= stone] 

దాని కింద పడమటి దిక్కు నుండి ప్రవహించే జలనాడి &

ఆ క్రింద - ఉత్తరదిక్కు నుండి ప్రవహించే ~

మఱి ఒక జలనాడి ఉండును. = ౪౨, ౪౩ ;

& *యామ్యేన  కపిత్థస్యా~హి సంశ్రయః=వెలగచెట్టు ;;*

& నీరు ఊరుట =ఊరు =[=neeru uuruTa]` = ooze ;; exude ;;          

                                 spring ;; leak out as water ;

& నీటి ఊట = [=nITi UTa] = babbling water;; still watersprings ;; 

& మూర/ మూరెడు కొలత ;- Measurement ;- with ARM - in Cubits ; 

========================== , 

*yAmyEna naarikELA dahi nilayaScEt udak jalam waacyamm|

sapta parityajya karaan KAtwaa purushaan jalam pamca||  ౪౨=42 ;

karbura kOhi@h purushE kRshNAmRt puTabhidapi ca paashAN@h|

SwEtAmRtaScimata ssiraaScOttaraa bhawati|| - ౪౩=43 ;

&

taa. neeru umDani praamtamuna kobbariceTTu naku - 

dakshiNadiSalO puTTa umTE, 

daaniki EDu [`seven = 7`] muurala duuramuna -

aidu pu.pra. trawwitE - neeru umTumdi.

aa `water` lO pu.pra. nanE citra wanne kala paamu -

daani krimda nallanimaTTi, aa krimda tellanimaTTi, 

aa krimda aayudhamucE pagalagoTTagaligE ~raayi [=raayi= `stone`] 

daani kimda paDamaTi dikku numDi prawahimcE jalanADi &

aa krimda - uttaradikku numDi prawahimcE ma~ri oka jalanADi umDunu. = ౪౨, ౪౩ ;; 

*yAmyEna  kapitthasyaa~hi samSraya@h=welagaceTTu* & 

నీరు ఊరుట =ఊరు =[=neeru uuruTa]` = ooze ;; exude ;; spring ;; leak out as water ;

& నీటి ఊట = [=nITi UTa] = babbling water;; still watersprings ;; 

&

Two water springs = రెండు జల ఊటలు  = remDu jala UTalu ; 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి