17, ఆగస్టు 2023, గురువారం

"వారుణి" జలనాడి

కాకో మంజరి[?]కాయాం వల్మ్మీకో దృశ్యతే సిరాతస్మిన్,

పురుషత్రయే సపాదే పశ్చిమదిక్ స్థా భవతి సా చ|| -  శ్లోకమ్ ౧౯ = 19  ;

ఆపాంతు పీతి కామృద్గోన సవర్ణశ్చ భవతి పాషాణః,

పురుషార్ధే కుముదమ్నిభో దృష్టిపథం మూషికో యాతి|| - శ్లోకమ్ ౨౦ = 20 ;

 తాత్పర్య ;- "వారుణి" జలనాడి ; కుక్కమేడిచెట్టు ; white rat ;- 

ఉదకములు ఉండని చోట - "కుక్కమేడిచెట్టు" కింద పుట్ట ఉంటే 

దానికి మూడుమూరల దూరమున మూడుంబాతికె పురుషప్రమాణము త్రవ్విన - 

అందు పడమటి దిక్కున స్రవించెడి "వారుణి" అనే జలనాడి ఉంటుంది. 

అందు అర్ధ పురుషప్రమాణమున - తెలుపు, పచ్చని వన్నె కల మృత్తికయు, 

కుంకుమరంగు గల పాషాణము, దాని క్రింద - తెల్లని ఎలుక - ఉంటుంది. ;; 

============================= ,

kAkO mamjari[?]kAyAm walmmIkO dRSyatE siraatasmin,

purushatrayE sapAdE paScimadik sthA bhawati sA ca||   ; - SlO - ౧౯ = 19 ;; 

aapaamtu peeti kaamRdgOna sawarNaSca bhawati paashANa@h,

purushaardhE kumudamniBO dRshTipatham mUshikO yaati||  -  ౨౦ = 20  ;

taa. udakamulu umDani cOTa - kukka[?] mEDiceTTu kimda puTTa umTE daaniki mUDumUrala duuramuna mUDumbAtike purushapramANamu trawwina - amdu paDamaTi dikkuna srawimceDi "wAruNi" anE jalanADi umTumdi. amdu ardha purushapramANamuna - 

telupu, paccani wanne kala mRttikayu, kumkumaramgu gala paashANamu, daani krimda tellani eluka umTumdi. ;;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి