27, ఆగస్టు 2023, ఆదివారం

సదా జల - ఉప్పునీళ్ళు

పిలోరేవ ప్రాచ్యాం వల్మీకోఽతోఽర్ధ పంచ మైః హస్తైః|

దిశి యామ్యాయాం తోయం వక్తవ్యం సప్తభిః పురుషైః|| ౬౬= 66 [?] ;; 

ప్రథమే పురుషే భుజగ స్సితా సితో హస్త మాత్ర మూర్తిశ్చ|

దక్షిణతో వహతి సిరా సక్షారం భూరి పానీయమ్|| - ౬౭=67 ;

తా. మరు ప్రాంతములందలి గోగుచెట్టు నికటంబుగ పుట్ట ఉంటే, 

దానికి దక్షిణ దిక్కులో - ఒక మూర పొడవు కలిగిఉన్న -

తెలుపు, నలుపు రంగు కల సర్పం ఉంటుంది, 

అంతే కాదు, ఆ క్రింద ఎన్నటికీ శోషింపని [= ఎండిపోని] -

దక్షిణ వాహిని ఐన జలనాడి ఉంటుంది & 

+ ఆ నీరు ఉప్పగా ఉంటుంది. ౬౭= 67 ;; 

& Extra notes ;- Saline water (more commonly known as salt water ;- 

On average, seawater in the world's oceans has -

a of about 3.5% (35 g/L, 35 ppt, 600 mM). 

This means that every kilogram (roughly one liter by volume) of 

seawater has approximately 35 grams (1.2 oz) of dissolved salts ;; 

======================== , 

sadaa jala, uppu nILLu ;- సదా జల - ఉప్పునీళ్ళు ;- 

pilOrEwa praacyaam walmeekOఽtOఽrdha pamca mai@h hastai@h|

diSi yaamyaayaam tOyam waktawyam saptabhi@h purushai@h 

prathamE purushE bhujaga ssitaa sitO hasta maatra muurtiSca|

dakshiNatO wahati siraa sakshaaram bhuuri paaneeyamm|| - ౬౭=67 ;

taa. maru praamtamulamdali gOguceTTu nikaTambuga puTTa umTE, 

daaniki dakshiNa dikkulO - oka muura poDawu kaligiunna -

telupu, nalupu ramgu kala sarpam umTumdi, 

amtE kaadu, aa krimda ennaTikee SOshimpani [= emDipOni] 

dakshiNa waahini aina jalanADi umTumdi & + aa nIru uppagaa umTumdi.  - ౬౭= 67 ;;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి