7, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

భూమిలో నీరు- కనిపెట్టుట

ఉదగర్జునస్య దృశ్యో వల్మీకో వల్మీకో యది తతార్జునద్ధస్తైః, 

త్రిభి రంబు భవతి పురుషై స్త్రీ భ్రర్ధ సమన్వితైః పశ్చాత్||

శ్లోకమ్ ; ౧౩ ;- 

శ్వేతా గోధా ధన రేపురుషే మృద్ధూసరాతతః కృష్ణా,  

పీతాసితా సుసికతా తతో జలం నిర్దిశే ద్ధవళమ్|| - ౧౩ ; 

=========================== ,

SwEtA gOdhaa dhana rEpurushE mRddhUsaraatata@h kRshNA,  

peetaasitaa susikataa tatO jalam nirdiSE ddhawaLamm|| - ౧౩ ; 

తా. అంబురహిత ప్రదేశమునందు ఉన్న మద్దిచెట్టు, 

ఆ మద్ది చెట్టునకు ఉత్తరదిశయందు పుట్ట & 

మద్దికి పడమటి దిక్కునమూడు మూరల దూరంబున - 

మూడున్నర పురుష ప్రమాణము లోతుకు త్రవ్వవలెను, 

అక్కడ తెల్లని ఉదకము ఉత్పన్నము అగును, 

అందు అర్ధ పురుష ప్రమాణంబుననే తెల్లని "ఉడుము",

బూడిదె రంగు గల మృత్తికయు -

పిదప నల్లని మృత్తికయు, తెలుపు పచ్చ వర్ణము గల యిసుక, 

దాని క్రింద నిర్మలోదకము ఉండును. 

================================== ,  

BUmilO neeru- kanipeTTuTa ;-

శ్లోకమ్ ; ౧౨ ;-  

udagarjunasya dRSyO walmeekO walmeekO yadi tatArjunaddhastai@h, 

tribhi rambu bhawati purushai stree bhrardha samanwitai@h paScAt ;

శ్లోకమ్ ; ౧౩ ;-  

SwEtA gOdhaa dhana rEpurushE mRddhUsaraatata@h kRshNA,  

peetaasitaa susikataa tatO jalam nirdiSE ddhawaLamm|| - ౧౩ ;

taa. amburahita pradESamunamdu unna maddiceTTu, 

aa maddi ceTTunaku uttaradiSayamdu puTTa & 

maddiki paDamaTi dikkunamUDu mUrala duurambuna - 

mUDunnara purusha pramANamu lOtuku trawwawalenu, 

akkaDa tellani udakamu utpannamu agunu, 

amdu ardha purusha pramANambunanE -

tellani "uDumu",buuDide ramgu gala mRttikayu -

pidapa nallani mRttikayu, telupu pacca warNamu gala yisuka, 

daani krimda nirmalOdakamu umDunu. 

&

Water, water water ; - 

భూమిలో నీరు- కనిపెట్టుట ;=  BUmilO neeru- kanipeTTuTa ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి