1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

ముళ్ళ జమ్మిచెట్టు

 గ్రంధి ప్రచురా యస్మిఞ్ఛమీ భవేత్ ఉత్తరేణ వల్మీకాత్|

పశ్చాత్ పంచకరాంతే శతార్ధ సంఖ్యః నరైః సలిలమ్|| ౮౨=82 ;

& ముళ్ళ  జమ్మిచెట్టు ;- సారాంశము ;- 

మరుసీమలందలి - పుట్టకు -

ఉత్తరదిక్కు[North]న  ఎక్కువ ముళ్ళు ఉన్నట్టి - 

జమ్మిచెట్టు - మొలిచి ఉంటే -

ఆ జమ్మికి పడమట [West] - ఐదు మూరల దూరమున -

ఏబది [= ఏభై = 50 = fifty] పు.ప్ర. త్రవ్వినచో జలములు ఉండును.  ౮౨=82 ;

& = ముళ్ళ  జమ్మిచెట్టు  ;

================ ,

muLLa  jammiceTTu ;- 

gramdhi pracuraa yasmi~nCamee BawEt uttarENa walmeekaat|

paScAt pamcakarAmtE Sataardha samkhya@h narai@h salilamm|| ౮౨=82 ;

& taa. maruseemalamdali - puTTaku -

uttaradikku[`North`]na  ekkuwa muLLu unnaTTi - jammiceTTu - molici umTE -

aa jammiki paDamaTa [`West`] - aidu muurala duuramuna -

Ebadi [= EBai = 50 = `fifty`] pu.pra. trawwinacO jalamulu umDunu.  ౮౨=82 ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి