11, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

ఇంతే సంగతులు

శాకాశ్వ పర్ణాః అర్జున బిల్వ సర్జాః - శ్రీపర్ణ్యరిష్టాధవ శింశుపాశ్చ|

ఛిద్రైశ్చ పర్ణైః ద్రుమ గుల్మ వల్ల్యో రూక్షాశ్చ దూరేంऽబు నివేదయంతి|| 

శ్లోకమ్ ; ౧౦౫ = 105  ; తా. శాకోటి, మద్ది, వంక మద్ది - 

మారేడు, నెల్లి - గుమ్ముడు, వేప, 

తెలపుల్లి, ధనము, యిరుగుడు, 

తిప్పతీగ, పొన్నగంటి - మొదలగు ద్రుమములు

 [ = చెట్లు = trees] - ఉండే చోటులలో &

జీర్ణంబైన* ఆకులు ఉన్న చోట్లను - బొత్తిగ జలములు ఉండవు. [No water ] ;; 

-  ౧౦౫ = 105 ;;

&  *జీర్ణ పత్రములు = ఎండిపోయిన పండుటాకులు ;  

& ఇంతే సంగతులు - no నీళ్ళు,

===================== ,

water scarcity ;- 

SAkaaSwa parNA@h arjuna bilwa sarjA@h - SrIparNyarishTAdhawa SimSupASca|

CidraiSca parNai@h druma gulma wallyO ruukshaaSca duurEmऽbu niwEdayamti|| 

[శ్లోకమ్ ; ౧౦౫ = 105 ]  ; 

taa. SAkOTi, maddi, wamka maddi - maarEDu, nelli -

gummuDu, wEpa, telapulli, dhanamu, yiruguDu, 

tippateega, ponnagamTi - modalagu TREES - umDE cOTulalO &

jeerNambaina* aakulu unna cOTlanu - bottiga jalamulu umDawu. [No water]-౧౦౫ = 105 ;;  

*jeerNa patramulu = emDipOyina pamDuTAkulu ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి