13, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

BREAK STONE, 6 Days

నైంబం పత్రం త్వక్ చ నాళం తిలానాం సాపామార్గం తిందుకం స్యాత్ గుడూచీ|   

గోమూత్రేణ క్వాధితః క్షార ఏషాం *షట్కృత్వోऽతస్తాపితోభిద్యతేऽశ్మా||  ౧౧౫=115

తా. మరియు వేపాకు, వేపపట్ట, నువ్వుల కాడలు, ఉత్తరేణి, తుమికి పట్ట, తిప్పతీగ - వీనిని భస్మం గావించాలి.

ఆవు పంచితమును అందులో వేయాలి

ఈ పదార్ధాలు అన్నీ బాగా ఉడికిన తర్వాత - పాషాణమును అందులో వేయాలి.

ఆ ఘనశిల - ఆరు రోజులు *ఊరబెట్టాలి

నానిన ఆ ఱాళ్ళు భేదింపబడగలుగుతాయి.  ; ౧౧౫ = 115 ;;

&

1] షట్కృత్వో = షట్ కృత్వో  = six days ; ;;

2] pickling, soaking = ఊరబెట్టుట ; నాబెట్టుట ;;

================================ , 

naimbam patram twak ca nALam tilaanaam saapaamaargam timdukam syaat guDUcee|   

gOmUtrENa kwAdhita@h kshAra EshAm *shaTkRtwOऽtastaapitObhidyatEऽSmA||  శ్లోకమ్ = ౧౧౫ = 115 ;;

taa. mariyu wEpaaku, wEpapaTTa, nuwwula kADalu, uttarENi, tumiki paTTa, tippateega - weenini bhasmam gaawimcaali.

aawu pamcitamunu amdulO wEyaalu, ee padaardhaalu annii baagaa uDikina tarwaata - paashaaNamunu amdulO wEyaali.

aa ghanaSila - aaru rOjulu uurabeTTAli, naanina aa ~rALLu BEdimpabaDagalugutaayi.  ; ౧౧౫ = 115 ;; 

&

shaTkRtwO = shaT kRtwO ; ; 

pickling, soaking`] = uurabeTTuTa ; naanabeTTuTa ;;

& BREAK STONE, 6 DAYS  ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి