13, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

ఆయుధాలు sharpness

ఆర్కం పయోహ్యుడు విషాణ మషీ సమేతం పారావతా ఖుశ కృతాచ యుతం ప్రలేపః|

టంకస్య తైలమథితస్య తతోऽస్య పానం పశ్చా చ్ఛితస్య నశిలాసు భవేత్ విఘాతః||

శ్లోకమ్ ; ౧౧౬ = 116 ;;

తా. మఱియు - జిల్లేడుపాలు, శృంగి భస్మం,

 పావురపు పెంటికలు, ఎలుక పెంటికలు

వీనిని -నువ్వులనూనెతో మర్దించాలి,

ఆ ముద్దను ఆయుధాలకు లేపనముగా పూసి, నానబెట్టాలి, 

నానిన ఆ ఆయుధములచే - రాళ్ళను పగిలించినప్పటికీ - 

ఆ Tools *పదును కొఱవడకుండా ఉంటుంది.   శ్లోకమ్ ; ౧౧౬ = 116 ;; & ౧౧౭ = 117  ;;

&

eg;- పదును  = sharpening needle ;- 

==================================== , 

aarkam payOhyuDu wishANa mashee samEtam paaraawatA KuSa kRtaaca yutam pralEpa@h|

Tamkasya taila mathitasya tatOऽsya paanam paScaa cCitasya naSilaasu bhawEt wiGAta@h||  

taa. ma~riyu - jillEDupaalu, SRmgi bhasmam, 

paawurapu pemTikalu, eluka [ RAT] pemTikalu, 

weenini nuwwulanuunetO mardimcaali,

aa muddanu aayudhaalaku lEpanamugaa puusi, 

naanabeTTAli, naanina aa aayudhamulacE - 

rALLanu pagilimcinappaTikee - 

aa `Tools` padunu ko~rawaDakuMDA umTumdi.  

= శ్లోకమ్ ; ౧౧౬ = 116 ;; & ౧౧౭ = 117  ;;

    = శృంగి భస్మం, పావురపు పెంటికలు ;;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి