16, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

జలద్వారం, కవాటం

ద్వారంచ నైర్వాహికం ఏక దేశే కార్యం శిలా సంచిత *వారి మార్గమ్|

కోశ స్థితం నిర్వివరం కవాటం కృత్వా తతః పాంసుభిరావపేత్తమ్|| శ్లోకమ్ ౧౨౧=121  

& *వారి = ఉదకం, జలం, నీరు, water, అంబు ;

తా. మరియు - రాళ్ళతో గట్టిగా కట్టబడినదిగను, బాగా, 

చక్కగా సున్నం పూయబడినదిగను, 

సందులు లేని కవాటంబులు కలదిగను ఉండే - 

జల ద్వారములను ఒనర్చి, 

అందుపై మట్టి వేయాలి.

================,

జలద్వారం, కవాటం = jaladwaaram, kawATam ; 

dwAramca nairwAhikam Eka dESE kAryam SilA samcita *wAri mArgamm|

kOSa sthitam nirwiwaram kawATam kRtwA tata@h pAmsubhirAwapEttamm|| శ్లోకమ్;౧౨౧ = 121 ;; 

& *waari = udakam, jalam, neeru, `water`, ambu ; *

taa. mariyu - rALLatO gaTTigA kaTTabaDinadiganu, baagaa, cakkagaa sunnam puuyabaDinadiganu, smdulu lEni kawATambulu kaladiganu umDE - jala dwaaramu - lanu onarci, amdupai maTTi wEyaali. శ్లోకమ్ ; ౧౨౧ = 121 ;; 

jala dwaar / kawaatam 

-

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి