26, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

సమాప్తం శుభమ్

 తా. ఇటుల శుభనక్షత్ర - శుభదిశలయందు -

వాపీ - కూపాదులనిర్మాణంబు చేయునెడల - ప్రథమంబున వరుణ లి/ బు  కావించాలి. 

జలనాడి వెడలు మార్గంబున - మఱ్ఱి గూటమైనను, ప్రబ్బలిగూటము ఐనను నాటాలి,

దానిని పుష్పంబులచే పూజించి, ధూప దీప నైవేద్య తాంబూలాదులు ఒసగిన పిదప వాపీ కూపాదుల నిర్మాణము చేయవలయును,

ఇట్లు వరాహ మిహిరులచే రచియించబడిన జలార్గళశాస్త్రము ముగిసెను.

&

the above matter - is *तात्पर्य /सारांश of my previous post ;- 

         కృత్వా వరుణస్య బలిం వటవేతస కీలకం సిరా స్థానే|

                కుసుమైః గంధైః ధూపైః సంపూజ్య నిధాపయేత్ ప్రథమమ్|| - 125 ;; 

&

ఇతి శ్రీవరాహ మిహిర కృతౌ బృహత్సంహితాయాం -

జలార్గళ శాస్త్ర కథనం నామ -  చతుఃపంచాశోऽధ్యాయః||

మొత్తం శ్లోకములు - in -  వరాహమిహిర - జలార్గళ శాస్త్రము = ౧౨౫ = 125

Extra ;- 1] సమాప్తం శుభమ్ ;-  2]  ఇతి సమాప్తమ్ ;-  శుభం కార్డు ;; 

3] టీకా టిప్పణి ;- తాత్పర్య / సారాంశ్/ సారాంశము/ సారాంశం / సారాంశమ్  ;; 

= ,  iti samaaptamm ;- 

= TIkA TippaNi ;- tAtpary / saaraamS/ sArAmSamu / saaraamSam / sArAmSamm =

-1] इति समाप्तम  ;; 2] शुभम = अच्छा और शुभ होना ; శుభమ్ కార్డు ; - 

3] टीका टिप्पणी ;- तात्पर्य  समाप्त / समाप्तम 

============================ , 

taa. iTula SuBanakshatra - SubhadiSalayamdu -

waapee - kuupaadulanirmANambu cEyuneDala - prathamambuna waruNa li / bu kaawimcaali.

jalanADi weDalu maargambuna - ma~r~ri gUTamainanu, prabbaligUTamu ainanu nATAli,

daanini pushpambulacE puujimci, dhuupa deepa naiwEdya taambuulaadulu osagina pidapa waapee kuupaadula nirmANamu cEyawalayunu,

iTlu waraaha mihirulacE raciyimcabaDina jalaargaLaSAstramu mugisenu.

the above matter - is तात्पर्य /सारांश of my previous post ;-  

kRtwaa waruNasya balim waTawEtasa keelakam siraa sthAnE|

kusumai@h gamdhai@h dhuupai@h sampuujya nidhaapayEt prathamamm|| 

& iti SrIwaraaha mihira kRtau bRhatsam hitaayaam -

jalaargaLa SAstra kathanam naama -

                   ...... ||  इति समाप्तम  || 

water world fine   

&
Link ;- Sage Varahamihira: He predicted water on Mars almost 1500 years ago ;
  Sage Varahamihira: He predicted water on Mars almost 1500 years agoకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి