1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

మూడు పుట్టల నడుమ

వల్మీక త్రయ మధ్యే రోహితకః పాదపో భవేద్యత్ర|

భవతి చ నానా వృక్షైః త్రిభిః జలం తత్ర నిర్దేశ్యమ్|| ౮౦=80  ; 

&

హస్త చతుష్కేనస్యాత్ షోడశభి శ్చాంగుళైః ఉదగ్వారి|

చత్వారింశత్ పురుషాన్ ఖాత్వా ధాశ్మా సిరా భవతి|| ౮౧=81  ; 

తా. మూడు పుట్టల మధ్యంబున - ములు మోదుగచెట్టు - 

దాని చుట్టు మూడు వేర్వేరు జాతి వృక్షములు ఉంటేగానీ, 

లేక - చెట్లు గానీ చుట్టబడి ఉండిన - 

ఆ వృక్షమునకు - ఉత్తరదిశలో - నాలుగు మూరలు, 

పదహారు [=16 =పది ఆరు] అంగుళముల దూరమున -త్రవ్వినచో, 

ఒక రాయి, ఆ రాతి కింద ఉత్తరదిక్కు నుండి ప్రవహించే జలనాడి ఉండును.  ; 

౮౦ =80& ౮౧ 81 ;;

===================, 

mUDu puTTala naDuma, 3 ;- 

walmeeka traya madhyE rOhitaka@h paadapO BawEdyatra|

Bawati ca naanaa wRkshai@h tribhi@h jalam tatra nirdESyamm-మ్|| ౮౦=80  ; 

&

hasta catushkEnasyaat shODaSabhi ScaamguLai@h udagwaari|

catwArimSat purushaan KAtwA dhASmA sirA Bawati|| ౧=81  ; 

taa. mUDu puTTala madhyambuna mulu mOdugaceTTu - 

daani cuTTu -

mUDu wErwEru jaati wRkshamulu umTEgaanee, 

lEka - ceTlu ganee cuTTabaDi umDina - aa wRkshamunaku - 

uttaradiSalO - naalugu muuralu,

 padahaaru [=16 =padi aaru] amguLamula duuramuna trawwinacO, 

oka raayi, aa raati kimda uttaradikku numDi prawahimcE jalanADi umDunu.  ; ౮౦ =80 ;;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి