1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

కదంబకం = కడిమిచెట్టు

భూమిః కదంబక యుతా వల్మీకే దృశ్యతే యదా దూర్వా|

హస్త ద్వయేన యామ్యే సరైః జలం పంచవింశత్యా|| ౭౯=79 ; 

తా. కడిమిచెట్టు నికటంబున పుట్ట ఉంటే -

ఆ anthill కి తూర్పుదిక్కున 

రెండు మూరల దూరమున [25] పురుషుల ప్రమాణము త్రవ్విన - 

దక్షిణ దిక్కు నుండి ప్రవహిస్తున్న జలనాడి ఉండును. ౭౯=79 ;  

=================================== , 

 కదంబకం = కడిమిచెట్టు ;- 

BUmi@h kadambaka yutaa walmeekE dRSyatE yadaa duurwA|

hasta dwayEna yaamyE sarai@h jalam pamcawimSatyA|| ౭౯=79 ; 

taa. kaDimiceTTu nikaTambuna puTTa umTE -

aa `anthill` ki tuurpudikkuna remDu mUrala duuramuna 

[25] purushula pramANamu trawwina - 

dakshiNa dikku numDi prawahistunna jalanADi umDunu.  ౭౯=79 ; 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి