11, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

నీటి జాడలు -కొండగుర్తులు

రక్తాంకురాః క్షీరయుతాః కరీరా రక్తధరా చేజ్జలం అశ్మనోऽధః|

[శ్లోకమ్; ౧౦౭ = 107 ;; 

తా. ఎర్రగా ఉండే భూమిలో - ఎఱ్ఱని చిగుళ్ళతో కూడి, 

పాలు కలిగిఉండే వెణుతురు చెట్టు ఉంటే - 

అందున  త్రవ్వితే పాషాణము, 

ఆ ఘనశిల [big stone] క్రింద నీరు ఉంటుంది.   ౧౦౭ = 107  &

&

నీటి జాడలు  -కొండగుర్తులు ;

==================,

Traces of water ;- 

raktAmkurA@h kshIrayutA@h karIraa raktadharA cEjjalam aSmanOऽdha@h|

[శ్లోకమ్; ౧౦౭ = 107 ;; 

taa. erragaa umDE BUmilO - e~r~rani ciguLLatO kUDi, paalu kaligiumDE weNuturu ceTTu umTE - amduna  trawwitE paashANamu, aa GanaSila krimda neeru umTumdi.   ౧౦౭ = 107  &

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి