1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

రేమో s = రేగు,మోదుగుచెట్లు

సపలాశా యత్ర శమీ పశ్చిమభాగేంబు మానవై షషష్ట్యా|

అర్ధనరేతు ప్రథమం సపాలుకా పీతమృత్పరతః||  - ౮౪=84  ;

తా. మరుప్రదేశమున రేగుచెట్టు & మోదుగుచెట్టు కలిసిఉంటే,

ఆ రెండు trees కి - West దిక్కున -

పు.ప్ర. [60] త్రవ్వితే, అందు 'water ఉంటుంది. ఆ నీళ్ళలో ~~~~~~

అర్ధ పు.ప్ర. త్రవ్వితే - ఇసుక - ఉంటుంది,, 

ఆ sand కింద - పచ్చని మట్టి ఉంటాయి.  ౮౪=84  ;

============================= ,

sapalASA yatra SamI paScimaBAgEmbu maanawai shashashTyA|

ardhanarEtu prathamam sapAlukA pItamRtparata@h||  -  ౮౪=84  ;

taa. marupradESamuna rEguceTTu & mOduguceTTu kalisiumTE,

aa remDu `trees` ki - `West` dikkuna -

pu.pra. [60] trawwitE, amdu `'water` umTumdi. aa nILLalO ~~~~~~

ardha pu.pra. trawwitE - isuka - umTumdi,, 

aa `sand` kimda - paccani maTTi umTAyi.  ౮౪=84  ;;  

&

రేమో S = రేగు,మోదుగుచెట్లు ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి