1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

అత్తిచెట్టు - మర్రి,మోదుగ

వల్మీకానాం పఙ్క్త్యాం యద్యేకోభ్యుచ్ఛ్తః సిరా తదధః|

శుష్యతి నరోహ తేవ సస్యం యస్యాం చ తత్రాంభః|| ౯౭=97;;

========================================= ,

walmeekaanaam pa~mktyaam yadyEkOByucCta@h siraa tadadha@h|

Sushyati narOha tEwa sasyam yasyaam ca tatraambha@h|| ౯౭=97;;

& [ తాత్పర్య pending ]

************************************************************** ,

         & అత్తిచెట్టు, మర్రి,మోదుగ  ;-   

                మర్రి+మోదుగ or మర్రి+రావిచెట్లు ;; 

న్యగ్రోధ పలాశోదుంబరైః సమేతైః త్రిభిః జలం తదధః|

వట పిప్పల సమ వాయే తద్వద్వాచ్యం సిరా చోదక్|| ౯౮ =98 ;;

తా. ఏ ప్రదేశాన మర్రిచెట్టు, మోదుగచెట్టు, అత్తిచెట్టు -

ఇవి ఒకటిగ చేరి ఉండినచో - అక్కడ త్రవ్వితే నీళ్ళు ఉంటాయి, 

మరియు రావిచెట్టును, మఱ్ఱిచెట్టును కలిసిఉన్న ఎడల - 

ఆ కింద -ఉత్తరదిక్కు [North] ప్రవహించే జలనాడి ఉంటుంది. 

ఇందు "త్రిభిః కరైరుదక్త తత్ర సిరా బహుజలా భవేత్ - అనే

సారస్వతాచార్య కృత- వ్యాఖ్యాన రీతిని ............ ;-

ఎల్లెడల - ఉత్తర దిక్కు యందు -

మూడు మూరల దూరమున త్రవ్వాలి. ౯౮=98 ;; 

========================================= ,

nyagrOdha palASOdumbarai@h samEtai@h tribhi@h jalam tadadha@h|

waTa pippala sama waayE tadwadwaacyam siraa cOdak|| ౯౮ =98 ;;

taa. E pradESAna marriceTTu, mOdugaceTTu, atticeTTu -

iwi okaTiga cEri umDinacO - akkaDa trawwitE nILLu umTAyi, `

mariyu raawiceTTunu, ma~r~riceTTunu kalisiunna eDala - aa kimda -

uttaradikku [`North`] prawahimcE jalanADi umTumdi. 

imdu "tribhi@h karairudakta tatra siraa bahujalaa BawEt - anE

saaraswataacaarya kRta- wyAKyaana reetini ............ ;-

elleDala - uttara dikku yamdu -

mUDu muurala duuramuna trawwAli. ౯౮=98 ;; 

&           ;- marri+mOduga `or` marri+raawiceTlu ;;  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి