1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

దూర్వా - దర్భ

వల్మీక మూర్ధని యదా దూర్వా*చ కుశాశ్చ పాండరాః సంతి|

కూపో మధ్యేదేయో జలమత్ర నరైక వింశత్యా|| ౭౮ =78 ;

తా. మరుప్రదేశాలలో - పుట్టపైన - దర్భ గానీ, గరిక గానీ - మొలిచి, 

తెల్లబారి ఉంటే అచ్చట [21] పు.ప్ర. త్రవ్విన - జలములు ఉండును.   ౭౮ =78 ; 

&
 పుట్టపైన తెల్లబారిన దర్భ/ గరిక ; & 
దూర్వా* = దర్భలు* -= duurwA - darbhalu ;-
================================ ,
దూర్వా - దర్భ -
= duurwA - darbha ;-
puTTapaina tellabaarina darbha/ garika ;- 
walmeeka muurdhani yadaa duurwaaca kuSASca pAMDarA@h samti|
kUpO madhyEdEyO jalamatra naraika  wimSatyA|| ౭౮ =78 ;
taa. marupradESAlalO - puTTapaina darbha gaanee, garika gaanee - molici, 
tellabaari umTE accaTa [21] pu.pra. trawwina - jalamulu umDunu.   ౭౮ =78 ; 
& page 33 -  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి