13, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

ఏడు సార్లు

తోయం శృతం మోక్షక భస్మనా వా యత్సప్త కృత్వః పరిషేచనం చ తత్|

కార్యంశర క్షార యుతం శిలాయాః ప్రస్ఫోటనం వహ్ని విదాహితాయాః|| శ్లోకమ్-౧౧౪=114

తా. మరియు పూర్వం వలెనే మోదుగు కట్టెలు, 

తుమికి కట్టెలచే - రాళ్ళు ని కాల్చి, 

మొక్కపుచెట్టు కట్టెలను భస్మంబు -గావించి, 

దీనినైనను - దర్భల బూడిదనైనను - ఉదకమున వేయాలి,

బాగా కాచిన ఆ నీటిని - పైన కాల్చిన రాళ్ళ పైన -

ఏడు సార్లు చల్లినచో,  అప్పుడు  అవి పగులుతాయి.    ౧౧౪ = 114  ;;  

=========================================== , 

tOyam SRtam mOkshaka bhasmanaa waa yatsapta kRtwa@h parishEcanam ca tat|

kaarymSara kshaara yutam Silaayaa@h prasphOTanam wahni widaahitaayA@h||   శ్లోకమ్-౧౧౪ = 114  ;;

taa. mariyu puurwam walenE mOdugu kaTTelu, tumiki kaTTelacE - rALLu ni kaalci, mokkapuceTTu kaTTelanu bhasmambu -` gaawimci, deeninainanu - darbhala buuDidanainanu - udakamuna wEyaali,

baagaa kaacina aa nITini - paina kaalcina rALLa paina EDu saarlu callinacO, awi appuDu pagulutaayi.    ౧౧౪ = 114  ;; 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి