1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

పాదముద్రలు, పల్లం

కంటక తరూణాం యామ్యే తరుః చతుర్భిః జలం ప్రభూతం చ|

నమతే యత్ర ధరిత్రీ సార్ధే పురుషేఽ0బు జాంగలా నూపే|| - ౯౪=94 ;; 

తా. మరు సీమలందు ముళ్ళచెట్లు [thorn trees] ఉంటే, 

వాటికి-దక్షిణదిక్కున -

[4] నాలుగు పు.ప్ర. జలములు ఉండును. మరియు -

పల్లపు భూములలో - [14] పు.ప్ర. జలములు ఉద్భవించును.  

& +

కీటా యత్ర విహీనా నిలయే బహవోఽంబు తత్రాపి|

నమతే యద్యపి చరణాక్రాంతా భూమిః జలం తురీయే స్యాత్||  ౯౪=94 ;;  

తా. పురుగులు లేని భూమిలో -[నడుస్తూ/] 

అడుగులు వేసినప్పుడు - పల్లము పడే భూమి యందును, త్రవ్వితే -

అందు నాలుగు పు.ప్ర. న - అశోష్యములగు [=ఎండిపోని] నీరు ఉంటుంది.  - ౯౪=94 ;;  

===================== ,

paadamudralu, nEla pallam aitE ;-

kamTaka tarUNAm yaamyE taru@h caturBi@h jalam praBUtam ca|

namatE yatra dharitree saardhE purushEఽmbu jaamgalaa nuupE|| - ౯౪=94 ;;  

&

taa. maru seemalamdu muLLaceTlu [`thorn trees`] umTE, 

waaTiki -dakshiNadikkuna -

[4] naalugu pu.pra. jalamulu umDunu. mariyu -

pallapu BUmulalO - [14] pu.pra. jalamulu udbhawimcunu.  &

kITA yatra wiheenaa nilayE bahawOఽmbu tatraapi|

namatE yadyapi caraNAkraamtaa BUmi@h jalam tureeyE syaat||  - ౯౪=94 ;;  

taa. purugulu lEni BUmilO -

[naDustuu/] aDugulu wEsinappuDu - pallamu paDE BUmi yamdunu, trawwitE -

amdu naalugu pu.pra. na - aSOshyamulagu [=emDipOni] neeru umTumdi. - ౯౪=94 ;; 

& పాదముద్రలు, నేల పల్లం ఐతే ;- 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి