1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

మద్ది, మారేడు / వెణుతురు చెట్లు

కకుభ కరీరా వేకత్ర సం యుతౌవా కకుభ *బిల్వౌ|

హస్త త్రయేతు పశ్చాత్ భవేన్నరైః పంచవింశత్యా||  - ౭౭ = 77 ;

తా. మరుప్రదేశమునందు - మద్దిచెట్టు తో - వెణుతురు చెట్టు కానీ, లేక -

మద్దిచెట్టుతో - బిల్వవృక్షము గానీ - కలిసిఉన్నచో -

ఆ రెండు జమిలిచెట్లకు మూడుమూరల దూరమున -

[౨౫ = 25] పు.ప్ర. త్రవ్వితే జలములు ఉండును. ౭౭ = 77 ;

మద్ది, మారేడు/వెణుతురు చెట్లు ;; బిల్వ*=మారేడు  ;;

=========================================== , 

kakubha kareeraa wEkatra sam yutauwaa kakubha bilwau|

hasta trayEtu paScaat bhawEnnarai@h pamcawimSatyA||  - ౭౭ = 77 ;

taa. marupradESamunamdu - maddiceTTu tO - weNuturu ceTTu kAnI, lEka -

maddiceTTu gaanee, lEka - bilwawRkshamu gaanee - kalisiunnacO -

aa remDu jamiliceTlaku muuDumuurala duuramuna -

[౨౫ = 25] pu.pra. trawwitE jalamulu umDunu. = 77 ; 

జమిలి - [మద్ది, బిల్వ / వెణుతురు చెట్లు ]

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి