1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

ఏకంగా నాలుగుపుట్టలు

ఏకస్థా పంచ యదా వల్మీకా మధ్యతో భవేచ్ఛే|

తస్మిన్ సిరా ప్రదిష్టా సరషష్ట్యా పంచవర్జితయా|| ౮౩=83 ;;

తా. మరుసీమలందు - ఏకంగా నాలుగుపుట్టలు -

 - ఉంటే, వాటి మధ్య - వేరొక తెల్లని పుట్ట ఉన్నచో - 

అందు పు.ప్ర. [55] త్రవ్వితే నీరు ఉంటుంది.  ౮౩=83 ;;

============================ , 

Ekasthaa pamca yadaa walmeekaa madhyatO BawEcCE|

tasmin sirA pradishTA sarashashTyaa pamcawarjitayA|| ౮౩=83 ;;

taa. maruseemalamdu - Ekamgaa naalugupuTTalu -

 - umTE, wATi madhya - wEroka tellani puTTa unnacO - 

amdu pu.pra. [55] trawwitE neeru umTumdi.  ౮౩=83 ;; 

& Total - four Anthills ; - ఏకంగా నాలుగుపుట్టలు ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి