1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

మోదుగు, రేగిచెట్లు

సపలాశాచేత్ బదరీ హస్త త్రయ సమ్మితే దిశి ప్రాచ్యామ్|

వింశత్యా పురుషాణా మశోష్యం అంభో*త్ర సక్షారమ్||

తా. ఊసరక్షేత్రమున [నీళ్ళు లేనిచోట్లు] - మోదుగుచెట్టు & రేగిచెట్టు - కలిసిఉంటే - 

దానికి తూర్పుదిక్కున - మూడుమూరల దూరమున [20] పు.ప్ర. త్రవ్వినచో అశోష్యములగు[=ఎండిపోని నీళ్ళు] ఉండును.  ౭౬=76 ; 

అంబు + అత్ర ; [???] = ambu+atra ; [above = /abhu* ??? ] ;

& మోదుగు, రేగిచెట్లు ;

================================== ,

sapalASAcEt badaree hasta traya sammitE diSi praacyAmm|

wimSatyaa purushANA maSOshyam amBOtra sakshaaramm||

taa. uusarakshEtramuna [neeLLu lEnicOTlu] - 

mOduguceTTu & rEgiceTTu - kalisiumTE - daaniki tuurpudikkuna - mUDumuurala duuramuna [20] pu.pra. trawwinacO aSOshyamulagu[=emDipOni neeLLu] umDunu.  ౭౬=76 ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి