1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

మునుపు చెప్పిన గుర్తులు

ఏతదనూపేజాంగల భూమౌయ యది పంచభిః పురుషైః|

ఏతై రేవ నిమిత్తైః మరుదేశే సప్తభిః కథయేత్|| - ౯౦=90  ; 

తా. పూర్వోక్తంబులగు నిర్జల దేశములందు -

ఐదు పు.ప్ర. [=5, five] నను & 

కొండఅడవులలో ఐతే - ఏడు [సప్త= 7 = seven]  పు.ప్ర. నను 

ఉదకములు ఉంటాయి.  ౯౦=90  ;  

============================= , 

                                  munupu ceppina gurtulu ;-

EtadanuupEjAmgala BUmauya yadi pamcaBi@h purushai@h|

Etai rEwa nimittai@h marudESE saptabhi@h kathayEt|| - ౯౦=90  ; 

taa. puurwOktambulagu nirjala dESamulamdu -

aidu pu.pra. [=5, `five`] nanu & komDa aDawulalO aitE - 

EDu [sapta= 7 = `seven`]  pu.pra. nanu udakamulu umTAyi.  ౯౦=90  ;  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి