1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

ఉష్ణం-శీతలం-తికమక

ఉష్ణ దినే యది శీతో శీతోష్ణాంభః త్రిభిః నరైః సార్ధః|
ఇంద్ర ధనుః మత్స్యో వా వల్మీకో వా చతుర్ హస్తాత్||-౯౬ = 96 ;; 
తా. ఏ స్థలము ఉష్ణకాలములో శీతలముగాను &
శీతకాలములో వేడిగానూ ఉండునో -
ఆ జాగా - నికటమున - ఇంద్రధనుస్సు గానీ, 
చేప [= మత్స్యం/ మీనం/ మీను/ fish] గానీ, పుట్ట గానీ ఉన్నచో -
అక్కడికి నాలుగు మూరల దూరమున -     34 = ?????? ;-
3/4 పు.ప్ర. లోతున జలము ఉండును. -  ౯౬ = 96 ;; 
======================== ,
ushNam-SItalam-tikamaka ;- heat - cold - confusion ;- 
ushNa dinE yadi SItO SItOshNAmbha@h tribhi@h narai@h saardh@h|
imdra dhanu@h matsyO waa walmeekO waa catur hastaat||- ౯౬ = 96 ;; 
taa. E sthalamu ushNakaalamulO SItalamugaanu &
SItakaalamulO wEDigaanuu umDunO -
aa jaagaa - nikaTamuna - imdradhanussu gaanee, 
cEpa [= matsyam/ meenam/ meenu/ `fish`] gaanee, puTTa gaanee unnacO -
akkaDiki naalugu muurala duuramuna -
34 = ?????? ;-
3/4 pu.pra. lOtuna jalamu umDunu. - ౯౬ = 96 ;; 
& ఉష్ణం - శీతలం - తికమక ;;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి