1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

కోమలమైన trees

స్నిగ్ధతరూణాం యామ్యే నరైః చతుభిః జలం ప్రభూతం చ|

తరు గహనేవా వికృతో యస్తస్మాత్ తద్వదేవ వాదేత్||  ౯౩=93 

తా. మరుసీమల కోమలములగు వృక్షములకు - దక్షిణము [South] న -

నాలుగు పు.ప్ర. త్రవ్విన - నీరు - ఉంటుంది &

మరియు వికారములగు పాదప [trees] సమూహము ఉంటే -

అందును - పూర్వం [చెప్పిన పద్ధతిలో] వలెనే జలములు ఉంటాయి.    ౯౩=93 ;   

============================= ,

kOmalamaina `trees` ;- 

snigdhatarUNAm yaamyE narai@h catubhi@h jalam praBUtam ca|

taru gahanEwaa wikRtO yastasmaat tadwadEwa waadEt||  ౯౩=93 ;

taa. maruseemala kOmalamulagu wRkshamulaku - dakshiNamu [`South`] na -

naalugu pu.pra. trawwina - neeru - umTumdi &

mariyu wikaaramulagu paadapa [`trees`] samuuhamu umTE -

amdunu - puurwam [ceppina paddhatilO] walenE jalamulu umTAyi.    ౯౩=93 ;   

             & ౯౩=93 ; కోమలమైన trees ;-  ౯౩=93 ; 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి